Vi zes i Car­diff

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL DAN­MARK tid i FC Kø­ben­havn og Brønd­by har kun væ­ret i OB i et år og kom i før­ste om­gang til Åda­len på en kon­trakt for et halvt år ef­ter et min­dre suc­ces­fuldt op­hold i ita­li­en­ske Fi­o­ren­ti­na, som op­hæ­ve­de hans kon­trakt før tid.

Hos OB gjor­de han det så over­be­vi­sen­de, at man i som­mer skrev to år med ham, og Ken­neth Zo­ho­re har tak­ket for til­li­den med et flot ef­ter­år og syv liga­mål.

Det har væ­ret nok til, at Car­diff Ci­ty vil hi­ve ham til Cham­pions­hip, og et skif­te er alt­så iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tæt på at bli­ve en re­a­li­tet.

Car­diff Ci­ty prø­ve­de sig og­så i som­me­ren 2013 af med en dansk an­gri­ber, da klub­ben lå i Pre­mi­er Le­ague og be­tal­te en af Su­per­liga­ens stør­ste salgs­pri­ser for An­dreas Cor­ne­li­us.

Men søl­le 105 mi­nut­ters spil­le­tid og man­ge mil­li­o­ner kro­ner se­ne­re vend­te den nu­væ­ren­de FCK- an­gri­ber til­ba­ge til Dan­mark og blev kaldt for et stort fl­op i Car­diff Ci­ty. Sæl­ger an­gri­ber Ik­ke de­sto min­dre er klub­ben nu klar til på ny at sæt­te en ny an­gri­ber med dansk pas på hold­kor­tet i form af Ken­neth Zo­ho­re, og det kan me­get vel se ud til, at han skal af­lø­se Joe Ma­son, der i går blev solgt fra Car­diff Ci­ty til Wol­ver­hamp­ton Wan­de­res. Iføl­ge BBC til en pris på om­kring 35 mil­li­o­ner kro­ner.

» Vi kan be­kræf­te, at Joe Ma­son har for­ladt klub­ben for at skif­te til Wol­ver­hamp­ton Wan­de­res for en ik­ke of­fent­lig­gjort købs­sum « , skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de og fort­sæt­ter:

» Car­diff Ci­ty vil ger­ne tak­ke Joe for hans bi­drag til klub­ben, si­den han til­slut­te­de sig ’ The Blu­e­birds’ i 2011. Vi øn­sker ham al mu­lig held og lyk­ke i re­sten af hans kar­ri­e­re. « Mas­ser af ru­ti­ne Ken­neth Zo­ho­re er kun 21 år, men han har ru­ti­ne som en gam­mel og gar­vet Superliga- spil­ler. Den fy­sisk stær­ke an­gri­ber fik al­le­re­de sin superliga- de­but som 16- årig i 2010. Sam­me år de­bu­te­re­de han i Cham- pions Le­ague i ude­kam­pen mod sel­ve­ste FC Bar­ce­lo­na - og han blev der­med ti­der­nes næstyng­ste spil­ler til at få spil­le­tid i den pre­sti­ge­fyld­te tur­ne­ring.

I 2012 skif­te­de han til Fi­o­ren­ti­na, hvor han dog al­drig slog igen­nem. Det blev til le­je­mål i Brønd­by og IFK Göte­borg. OB stod som nævnt klar med en kort kon­trakt, da Zo­ho­res af­ta­le med ita­li­e­ner­ne ud­løb. Kon­trak­ten med OB blev i som­mer for­læn­get til som­me­ren 2017. Han står no­te­ret for 10 mål i 28 op­træ­den­der for den fyn­s­ke klub.

BT har væ­ret i kon­takt med OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Han­sen, der dog af­vi­ser at kom­men­te­re på hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.