M ACK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØM­MET I BUND

Vroom, vroom! På med hjel­men og fuld fart frem med 300 ki­lo­me­ter i ti­men. Sa­ga­en om Ke­vin Magnus­sens frem­tid ser om­si­der ud til at væ­re slut. Med det bedst mu­li­ge ud­fald. Al­le­re­de i den­ne sæ­son kan den 23- åri­ge Ke­vin Magnus­sen højst over­ra­sken­de at­ter sæt­te sig i en af ver­dens hur­tig­ste bi­ler, når han gør co­me­ba­ck i For­mel 1s forjæt­te­de cir­kus, og der­med er kar­ri­e­re­vej­en plud­se­ligt lyst vold­somt op for den un­ge roskil­den­ser.

Okay, sent i aft es var det end­nu ik­ke of­fi ci­elt, men det er et spørgs­mål om kort tid.

Ons­dag præ­sen­te­rer det nye og stor­sat­sen­de Re­nault sit kø­rer- li­neup for den kom­men­de sæ­son, og her vil Ke­vin Magnus­sen smi­le ved si­den af bri­ti­ske Jo­ly­on Pal­mer. BT kan i dag af­slø­re, at dan­ske­ren al­le­re­de har sat sin un­der­skrift på en af­ta­le med den fran­ske bil­gi­gant, som i sep­tem­ber op­køb­te Lo­tus- tea­met. Det ske­te en af de se­ne­ste da­ge. For­hand­lings­kol­laps Det var det an­er­kend­te mo­tor­sport­s­me­die Au­tosport og me­re præ­cist me­di­ets For­mel 1- re­dak­tør, Ian Par­kes, der bre­a­ke­de hi­sto­ri­en om Magnus­sens co­me­ba­ck sent i går eft er­mid­dag og be­grun­de­de det med et sy­da­me­ri­kansk for­hand­lings­kol­laps. Pa­stor Mal­do­na­do, Ke­vin Magnus­sens vær­ste ri­val i jag­ten på F1- co­me­ba­ck­et, har læn­ge sid­det i fø­rer­po­si­tion til sæ­det ved si­den af Jo­ly­on Pal­mer, men ve­nezu­ela­ne­rens kon­trakt har væ­ret be­tin­get af øko­no­misk støt­te fra bag­lan­det. Det er net­op den, som nu er kørt af ba­nen.

Pa­stor Mal­do­na­dos stor­sponsor, olie­sel­ska­bet PDSVA, har iføl­ge Au­tosport ik­ke for­må­et at over­hol­de de kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser i for­hold til en aft ale, og det skal ha­ve få­et Re­nault til at ven­de tom­mel­fi nge­ren ned. Og i ste­det smi­de en kon­trakt i hæn­der­ne på Ke­vin Magnus­sen, som uden tø­ven slog til i den­ne uge.

Iføl­ge Au­tosport er der – set med dan­ske bril­ler – sta­dig en mini­mal ri­si­ko for, at PDSVA og Re­nault fi nder en løs­ning, men det me­nes at væ­re me­get us­and­syn­ligt. PDVSA har al­le­re­de væ­ret bag­ud med be­ta­lin­ger til Re­nault, og olie­sel­ska­bet er sam­ti­dig fed­tet ind i så man­ge skan­da­ler, at det næp­per øger chan­cer­ne for, at det del­vist stat­se­je­de fi rma Re­nault lan­der en aft ale med PDVSA.

Der­med er vej­en alt­så ba­net for et be­mær­kel­ses­vær­digt og stærkt imø­de­set dansk co­me­ba­ck til den For­mel 1- sce­ne, som Ke­vin Magnus­sen i 2014 trå­d­te ind på med bra­vur, da han ram­te po­di­et i McLa­ren- bi­len i sit før­ste grand­prix. Men som han og­så alt for hur­tigt blev pres­set ud af, da Jen­son But­ton året eft er over­tog sæ­det. Har haft et godt øje Hel­dig­vis for Magnus­sen har Re­nault læn­ge haft et godt øje til ham.

I 2013 vandt dan­ske­ren F1- ru­ge­kas­sen For­mu­la Re­nault 3.5 Se­ri­es, hvil­ket hø­ste­de stor an­er­ken­del­se hos fransk­mæn­den­de, og for et par uger si­den be­søg­te Ke­vin Magnus­sen Re­naults For­mel 1- ho­ved­kvar­ter i en­gel­ske En­sto­ne. Her var Ke­vin Magnus­sen ledsa­get af den dan­ske mil­li­ar­dær An­ders Holch Povls­en, som iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har en fi nger med i spil­let, der sik­rer Magnus­sen et co­me­ba­ck.

Flir­ten mel­lem Re­nault og Ke­vin Magnus­sen har væ­ret der læn­ge. Nu bli­ver det en­de­lig et fast for­hold. Ke­vin Magnus­sen er til­ba­ge på den stør­ste sce­ne. Nu gæl­der det ba­re om at hol­de fast.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Ke­vin Magnus­sen, hans ma­na­ger Dor­te Ri­is og hans far Jan Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.