Fan­ta­stisk mu­lig­hed for K- Mag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ALT KAN SOM be­kendt ske i For­mel 1. Men jeg er 99 pro­cent sik­ker, for al­le mi­ne kil­der si­ger det sam­me: Ke­vin Magnus­sen afl øser Pa­stor Mal­do­na­do og kø­rer For­mel 1- sæ­so­nen 2016 for det nye Re­nault- team. Det er ik­ke be­kræft et end­nu – og bli­ver det sand­syn­lig­vis først i næ­ste uge ved tea­mets of­fi ci­el­le pres­se­mø­de i Pa­ris. Al­li­ge­vel er det ik­ke for tidligt at se på Magnus­sens mu­lig­he­der i den kom­men­de sæ­son, der be­gyn­der med den før­ste vin­ter­test i Bar­ce­lo­na 22. fe­bru­ar.

For det før­ste: Det er en fan­ta­stisk mu­lig­hed, Ke­vin får. Med sin na­tur­li­ge hur­tig­hed og en sæ­sons er­fa­ring fra McLa­ren kan han om­gå­en­de etab­le­re sig som første­kø­rer i for­hold til sin nye team­kam­me­rat, de­butan­ten Jo­ly­on Pal­mer.

Re­nault er i gang med at genop­byg­ge det kon­kur­stru­e­de Lo­tus- team, de køb­te kort før jul. Magnus­sen bli­ver en cen­tral fi gur i genop­byg­nings­fa­sen og kan kø­re sig selv i po­si­tion til en stor For­mel 1- frem­tid. Han skal sør­ge for at få sam­let tea­met om­kring sig – som Mi­cha­el Schumacher gjor­de hos Fer­ra­ri, og som Sebastian Vet­tel gjor­de hos Red Bull. Hvis Magnus­sen spil­ler si­ne kort rig­tigt, og som for­ven­tet sæt­ter Pal­mer på plads, er Re­nault- sæ­det en langt bed­re aff yrings­ram­pe mod grand­prix- sej­re og VM- tit­ler end det ned­af­gå­en­de McLa­ren- team. Re­nault er i gang med at genop­byg­ge det kon­kur­stru­e­de Lo­tusteam, de køb­te kort før jul. Magnus­sen bli­ver en cen­tral fi gur i genop­byg­nings­fa­sen og kan kø­re sig selv i po­si­tion til en stor For­mel 1- frem­tid MEN DET ER alt sam­men på den lidt læn­ge­re ba­ne. 2016 lig­ner på for­hånd en svær sæ­son for Re­nault, hvor det al­ler­mest hand­ler om at læg­ge grund­ste­ne­ne til et stort co­me­ba­ck i 2017.

Tea­mets 2016- mo­del er op­rin­de­lig de­sig­net til de Mer­ce­des- mo­to­rer, tea­met un­der Lo­tus- nav­net kør­te med i 2015. Sam­ti­dig er he­le de­sign- og kon­struk­tions- fa­sen kom­met sent i gang. Se­ri­ø­se, vel­ha­ven­de For­mel 1- team star­te­de på de­res 2016- mo­del­ler i for­å­ret 2015, men da var Lo­tus for fat­tigt og for for­sin­ke­de til an­det end at kon­cen­tre­re sig om de­res da­væ­ren­de bil. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Re­nault har en ’ ny’ mo­del klar til sæ­son­pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en 20. marts – den er ba­re ik­ke så gen­nemtænkt og ’ fær­dig’, som de bi­ler de sto­re team stil­ler op med.

Der hæn­ger og­så et spørgs­måls­tegn over Re­nault- mo­to­ren. Mer­ce­des har den su­verænt bed­ste mo­tor i For­mel 1, men i 2014 var Re­nault den ene­ste an­den mo­tor, der kun­ne vin­de løb. Sid­ste år vend­te bil­le­det, og Fer­ra­ris mo­tor over­ha­le­de Re­naults. Fransk­mæn­de­ne er i gang med et om­fat­ten­de ud­vik­lings­pro­gram, men i hvert fald i før­ste halv­del af 2016 vil Re­nault kun væ­re den tred­je­bed­ste mo­tor i fel­tet. Men bed­re end McLa­rens Hon­da ( som Fer­nan­do Alonso i øv­rigt kal­der en GP2- mo­tor…). DER­FOR SKAL VI ik­ke for­ven­te po­die- pla­ce­rin­ger til Ke­vin Magnus­sen i 2016. Men på den lidt læn­ge­re ba­ne gi­ver Re­nault- aft alen enor­me mu­lig­he­der, og det al­ler­vig­tig­ste li­ge nu er, at han er til­ba­ge.

For­mel 1 i al­min­de­lig­hed og Dan­mark i sær­de­les­hed var uhyg­ge­ligt tæt på at mi­ste et af ti­dens al­ler­stør­ste ra­cer­ta­len­ter. Fra nu af går det fremad – med 300 km/ t!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.