Så­dan kan Ri­is og Se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Skal man star­te op fra bun­den, skal de i min ver­den ha­ve øko­no­mi­en på plads in­den, at Tour de Fran­ce be­gyn­der til som­mer. Rig­tig man­ge ryt­ter- aft aler bli­ver ind­gå­et her. Ryt­ter­nes ma­na­ge­re skal vi­de, at de kan rin­ge til Bjar­ne Ri­is, for­di de ved, at han kom­mer med no­get kon­kret. Så hvis man skal væ­re på ga­den i 2017 med et slag­kraft igt hold, og du be­gyn­der på nul og skal fi nde det he­le, skal øko­no­mi­en væ­re helt på plads in­den som­mer, « si­ger Alex Pe­der­sen.

Lars Sei­er Chri­sten­sen er in­vol­ve­ret i an­dre sports­gre­ne med fi rma­et Sei­er Ca­pi­tal. Han har in­ve­ste­ret i den dan­ske is­ho­ck­ey­klub Rung­sted, og for et par da­ge si­den kun­ne man se rig­man­den i sel­skab med For­mel 1- stjer­nen Ro­main Grosje­an – beg­ge iført t- shir­ts med Sei­er Ca­pi­tals logo – på et bil­le­de på Lars Sei­er Chri­sten­sens Fa­ce­book- si­de.

Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is vil umid­del­bart ik­ke for­tæl­le me­re om de­res fæl­les pro­jekt før det vars­le­de pres­se­mø­de i Kø­ben­havn. Lars Sei­er og Ro­main Grosje­an 7. de­cem­ber er en spæn­den­de per­son­kreds sam­let om­kring Bjar­ne Ri­is.

På bil­le­det fra Bur­ger­ba­ren Ju­i­cy Bur­ger i Kø­ben­havn ses fra ven­stre re­stau­ren­te­je­ren Hen­rik Bo­serup, tid­li­ge­re pres­se­chef på Tin­koff - Saxo An­ders Dam­gaard, Bjar­ne Vm Jensen, vin­hand­ler Lars An­der­s­son, Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.