BRU­GER FOR­MUE

BT - - NYHEDER -

BE­SPA­REL­SER sund­heds­hjæl­pe­re i hjem­meplej­en. Det skal man hu­ske, når Frank Jensen si­ger, at pen­ge­ne kun kan fin­des ved at spa­re på ker­ne­vel­fær­den, for­di kom­mu­nen er så pres­set, « si­ger han.

Og stu­di­e­tu­ren til New York og San Fran­ci­sco står ik­ke ale­ne.

Så­le­des har po­li­ti­ker­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­ne og de­res em­beds­mænd – som det frem­går af gra­fik­ken ved si­den af – væ­ret på 12 tu­re til desti­na­tio­ner som Syd­afri­ka, Sin­ga­po­re og Sydkorea i lø­bet af 2014 og 2015. Og det er vel at mær­ke kun stu­di­e­tu­re­ne. Der­u­d­over har borg­me­stre­ne eg­ne rej­ser i em­beds med­før. Eks­pert: Det er skat­te­frit fryns Iføl­ge ar­bejds­mar­keds­for­sker og pro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Flem­m­ing Ib­sen er tu­re­ne fryns.

» Der er in­gen tvivl om, at no­get af det her og­så har ka­rak­ter af et per­so­na­le­go­de, alt­så fryns. Skat­te­frit fryns, vel at mær­ke. Men da po­li­ti­ker­ne godt ved, at pres­sen får ak­tind­sigt i det, dæk­kes det he­le ind un­der at ha­ve et fag­ligt ind­hold. Men ty­pisk er det et mi­ks af beg­ge de­le, « si­ger han.

Po­li­ti­ker­ne fra Kø­ben­havns Rå­d­hus kom da og­så vidt om­kring på tu­ren. Som nævnt var de blandt an­det in­de at se bal­let­ten ‘ Syl­fi­den’ ef­ter­fulgt af en co­ck­taik­re­cep­tion, gal­la­fo­re­stil­lin­gen og en så­kaldt ’ Sup­per Ball’ med tre­ret­ters me­nu.

Der­u­d­over be­stod tu­ren blandt an­det af et mø­de med New Yor­ks borg­me­ster, et op­læg fra den i New York bo­sid­den­de dan­ske ar­ki­tekt Bjar­ke In­gels, re­cep­tion med ge­ne­ral­kon­su­len med buf­fet og mu­se­ums­be­søg ved 9/ 11 Me­mo­ri­al.

Iføl­ge Flem­m­ing Ib­sen fun­ge­rer stu­di­e­tu­re­ne som en kom­pen­sa­tion.

» Stu­di­e­tu­re­ne kom­pen­se­rer blandt an­det for, at po­li­ti­ker­nes løn­ni­veau er la­ve­re end det, de vil kun­ne få i det pri­va­te er­hvervs­liv, « si­ger Flem­m­ing Ib­sen. Bal­let­ten var en tje­ne­ste, vi gjor­de ge­ne­ral­kon­su­len, hvor vi var Dan­marks æres­gæ­ster. Jeg tror, at der var fle­re, der kun­ne fin­de på me­re spæn­den­de ting at ta­ge sig til Frank Jensen

LØR­DAG 30. JA­NU­AR 2016

ØKO­NO­MI­UD­VAL­GET

16 666.171 kr. BESKÆFTIGELSESBESKÆ OG IN­TE­GRA­TIONS­FOR­VALT­NIN­GEN

13 282.032 kr.

SO­CI­A­L­UD­VAL­GET

15 432.729 kr.

KUL­TUR- OG FRITIDSUDVALGETFR

12 104.054 kr.

BØR­NE- OG UNGDOMSUDVALGETET

14 239.521 kr. r.

SUND­HEDS- OG OM­SORGS­UD­VAL­GET

15 313.210 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.