Dansk kvin­de død ef­ter fald fra fær­ge

BT - - NYHEDER -

RED­NINGS­AK­TION der­for ik­ke gi­ve yder­li­ge­re op­lys­nin­ger, « til­fø­jer me­d­ar­bej­de­ren.

Kvin­den faldt over bord om­kring 30 mi­nut­ter ef­ter, fær­gen var sej­let fra by­en Khlong Yai, og der var om­kring 1.000 me­ter ind til fær­ge­le­jet i Dan Kao på øen Koh Chang, skri­ver fle­re thailand­ske me­di­er. Fær­gen vend­te om Ef­ter en in­tens ef­ter­søg­ning blev kvin­dens lig fun­det om­kring kl. 9.50 lo­kal tid.

Fær­gens kap­ta­jn vend­te om­gå­en­de fær­gen, da det stod klart, at den dan­ske kvin­de var fal­det over bord. Der blev ledt ef­ter hen­de i en ti­me, før kap­ta­j­nen valg­te at sej­le de om­bord­væ­ren­de pas­sa­ge­rer til øen Koh Chang, hvor­ef­ter en red­nings­ak­tion blev iværk­sat.

Kvin­den var på fe­rie i Thailand med sin mand, der har iden­ti­fi­ce­ret li­get som væ­ren­de hans 73- åri­ge ko­ne. For to da­ge si­den faldt en kvin­de fra Ki­na an­gi­ve­ligt og­så over bord fra en fær­ge i om­rå­det, men i det til­fæl­de lyk­ke­des det at red­de hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.