Dan­ske kvin­der er ik­ke ak­ti­ve nok

BT - - NYHEDER -

• Ma­s­cha Vang,

Får du rørt dig nok i det dag­li­ge? Hvad gør du for at hol­de dig i gang? » Jeg el­sker at lø­be ude i na­tu­ren og få frisk luft i ho­ve­d­et. Jeg bry­der mig fak­tisk ik­ke om at træ­ne og lø­be in­den­dørs. Og så la­ver jeg nog­le for­skel­li­ge øvel­ser, når jeg er ude. Når jeg er ude at lø­be, så bru­ger jeg f. eks. en bænk, en sten el­ler en trap­pe til at la­ve øvel­ser. Det kan f. eks. væ­re arm­bøj­nin­ger el­ler ma­vebøj­nin­ger. «

Får du rørt dig nok i det dag­li­ge? Hvad gør du for at hol­de dig i gang?

• Suzan­ne Bjer­re­huus, FÅR DU RØRT DIG NOK I DET DAG­LI­GE?

» Nej, jeg får ik­ke nok mo­tion. Jeg tror, at det er vo­res al­le sam­mens dår­li­ge samvit­tig­hed. Men jeg kan til gen­gæld le­ve højt på, at jeg har dyr­ket me­get mo­tion igen­nem he­le mit liv. Nu er jeg så ble­vet lidt en æl­dre da­me. Men jeg skal rø­re mig me­re, og jeg har og­så købt mig en ny cy­kel. « » Nu bor jeg i et hus, hvor jeg lø­ber op og ned ad trap­per­ne. Der er bå­de loft, før­ste sal og kæl­der, og jeg lø­ber nok mindst 20 gan­ge op og ned. Jeg træ­ne­de fit­ness i man­ge år, men det tog me­get tid, og så be­gynd­te jeg at få man­ge ska­der. Jeg sy­nes, der er et el­ler an­det galt med den må­de, vi træ­ner på i dag, for det kan gi­ve man­ge ska­der, og det er svært at fin­de no­get, der ik­ke er så hårdt. «

» Ja, nu har jeg jo li­ge ud­gi­vet en bog, der hed­der ’ Kom i gang med Ma­s­cha Vang’. Så jeg sid­der ik­ke ba­re i so­fa­en, lad mig si­ge det så­dan. Men for mig hand­ler det slet ik­ke om, at al­le skal ha­ve et va­ske­bræt. Det hand­ler om at ha­ve det godt med sig selv. « » Jeg har fak­tisk li­ge tænkt på det, for jeg er jo flyt­tet fra Nør­re­bro og ud til for­sta­den i et ræk­ke­hus. På Nør­re­bro brug­te jeg kun min cy­kel, og der­for fik jeg en mas­se mo­tion. Det er en fæl­de, når man bor her­u­de. Bi­len står der, og man skal læ­re bus­ser og tog at ken­de. « » Jeg har jo ik­ke et stil­lesid­den­de ar­bej­de. Jeg ren­der me­get rundt, så på den må­de får jeg rørt mig en hel del. Men så har jeg jo væ­ret ude for en ulyk­ke, og det gør jo, at jeg har væ­ret igen­nem et genop­træ­nings­for­løb. Der er dog ting, jeg ik­ke kan som før. Det er som om, at man bli­ver lidt for­sig­tig, og ef­ter ulyk­ken har jeg ik­ke rig­tigt fun­det no­get, der pas­ser til mig – om det så er yo­ga, pi­la­tes, el­ler an­det. Men cyk­le kan jeg, så der er in­gen und­skyld­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.