Me­ka­ni­ker mistænkt for at plan­te fly- bom­be

BT - - NYHEDER -

TER­ROR- MISTÆNKT En egyp­tisk fly­me­ka­ni­ker, hvis fæt­ter slut­te­de sig til Is­la­misk Stat i Sy­ri­en, mistæn­kes for at ha­ve pla­ce­ret en bom­be om bord på det rus­si­ske pas­sa­ger­fly, der styr­te­de ned i Si­nai i ok­to­ber. Det si­ger kil­der tæt på sa­gen til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Egyp­tens of­fi­ci­el­le mel­din­ger om sa­gen er, at der ik­ke er fun­det be­vi­ser i vra­get af fly­et, som styr­te­de ned i ør­ke­nen ef­ter at væ­re let­tet fra luft­hav­nen i Sharm el- Sheikh.

Fly­et var nå­et op i knap 9,5 ki­lo­me­ters høj­de på vej mod Sankt Pe­ters­borg i Rusland, da det blev flå­et itu og spredt ud over et stør­re om­rå­de i Si­nai- ør­ke­nen. Al­le om­bord­væ­ren­de, 217 pas­sa­ge­rer og syv be­sæt­nings­med­lem­mer, mi­ste­de li­vet. Langt de fle­ste om bord var rus­se­re. Myn­dig­he­der af­vi­ser De egyp­ti­ske myn­dig­he­der af­vi­ser of­fi­ci­elt, at an­sat­te i luft­hav­nen er ble­vet an­holdt el­ler er un­der mi­stan­ke.

Men kil­der tæt på sa­gen si­ger til Reu­ters, at me­ka­ni­ke­ren er an­holdt sam­men med to luft­havns­po­li­ti­folk samt en mand fra ba­ga­ge­hånd­te­rin­gen, som og­så er mistænkt for at ha­ve hjul­pet med at få bom­ben om bord.

Is­la­misk Stat skal ha­ve le­ve- ret en bom­be i en ta­ske til den på­gæl­den­de.

» Han blev bedt om ik­ke at stil­le no­gen spørgs­mål og få ta­sken bragt om bord i fly­et, « si­ger en an­den kil­de tæt på de an­hold­te.

» To po­li­ti­folk er mistænkt for at se den an­den vej ved sik­ker­heds­kon­trol­len. Men må­ske gjor­de de ba­re ik­ke de­res ar­bej­de godt nok, « hed­der det.

In­gen af de fi­re er til­talt på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Pu­tin, sag­de, ef­ter at IS hav­de på­ta­get sig skyl­den for flystyr­tet, at rus­si­ske kamp­fly vil­le in­ten­si­ve­re de­res an­greb mod de is­la­mi­sti­ske ek­stre­mi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.