’ Uvis­he­den er det

BT - - NYHEDER -

FOR­S­VUN­DET Ens fø­lel­ser er så am­bi­va­len­te. In­derst in­de hå­ber vi på at fin­de Tho­mas i li­ve igen, men om­vendt har jeg det så­dan, at jeg ba­re ger­ne vil fin­de ham. Uvis­he­den er det vær­ste Ka­ri­na Stral­ner, mor til den for­s­vund­ne Tho­mas le­vet en­hver for­æl­ders vær­ste ma­re­ridt. De­res 19- åri­ge søn Tho­mas for­svandt ef­ter en by­tur i Ran­ders nat­ten til den 16. ja­nu­ar. På trods af en om­fat­ten­de ef­ter­søg­ning fra bå­de Østjyl­lands Po­li­ti og or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le Den­mark er Tho­mas end­nu ik­ke fun­det. Ale­ne på hav­nen Det bed­ste spor er indtil vi­de­re vi­deo­over­våg­ning fra ener­gi­sel­ska­bet Ver­do, der hol­der til på Ran­ders Havn. Her har et ka­me­ra klok­ken 04.55 fan­get Tho­mas Mik­kel­sen Stral­ner, mens han går ale­ne på sel­ska­bets luk­ke­de are­al.

» Tho­mas er en plig­top­fyl­den­de dreng, og han gi­ver os al­tid be­sked om, hvor han er. Når vi ik­ke har få­et liv­s­tegn fra ham i så man­ge da­ge, og der ik­ke er tegn på, at han har for­ladt hav­ne­a­re­a­ler­ne igen, så er det mu­ligt, at han er fal­det i van­det, « si­ger Mi­cha­el Mik­kel­sen Stral­ner.

Tho­mas blev sidst set af et vid­ne, da han var på vej ned mod hav­nen. Da var han uden pen­ge til en taxi og uden sin mo­bil. Der­med kun­ne han ik­ke få fat i ven­ner­ne i den lej­lig­hed i Ran­ders, hvor Tho­mas’ af­ten el­lers var be­gyndt i fest­ligt lag.

Over­våg­nings­bil­le­der­ne fra Ver­do vi­ser des­u­den Tho­mas Mik­kel­sen Stral­ner, der går må­l­be­vidst og langt­fra vir­ker be­ru­set.

Der­for er for­æl­dre­ne over­be­vi­ste om, at der må væ­re sket en ulyk­ke.

» Det er i hvert fald det, po­li­ti­et har for­talt os, « si­ger Mi­cha­el Mik­kel­sen Stral­ner. Hå­ber at fin­de ham i li­ve Den tragi­ske be­sked om de­res søns sand­syn­li­ge skæb­ne fik fa­mi­li­en først i den­ne uge af Østjyl­lands Po­li­ti.

Og den ram­te som en for­ham­mer li­ge i ma­ven, for­tæl­ler Tho­mas’ mor, Ka­ri­na Stral­ner.

» Ens fø­lel­ser er så am­bi­va­len­te. In­derst in­de hå­ber vi på at fin­de Tho­mas i li­ve igen, men om­vendt har jeg det så­dan, at jeg ba­re ger­ne vil fin­de ham. Uvis­he­den er det vær­ste, « si­ger Ka­ri­na Stral­ner.

Net­op uvis­he­den tæ­rer hårdt på fa­mi­li­en. Der­for går de hver dag ud på hav­nen i Ran­ders for at le­de.

» Det er for at fø­le, at man gør et el­ler an­det. Jeg kan ik­ke hol­de ud at sid­de der­hjem­me og ik­ke gø­re no­get. Det bli­ver jeg skør af. Jeg tror, en­hver for­æl­der kan for­stå be­ho­vet for at få sit barn hjem. Det er så­dan, jeg har det nu, ko­ste hvad det vil, « si­ger Mi­cha­el Mik­kel­sen Stral­ner.

Sid­ste we­e­kend hav­de Mis­sing Pe­op­le Den­mark over 100 fri­vil­li­ge til at le­de ef­ter Tho­mas i Ran­ders midt­by og på hav­ne­a­re­a­ler­ne, dog uden re­sul­tat. I den­ne uge var og­så dyk­ke­re fra ma­ri­ne­hjem­me­vær­net i van­det ved hav­nen, men de fandt hel­ler ik­ke spor ef­ter Tho­mas.

Hos Østjyl­lands Po­li­ti har man fo­re­lø­big sat ef­ter­søg­nin­gen på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.