Vær­ste’

BT - - NYHEDER -

stand­by, for­tæl­ler vagt­chef Per Ben­ne­kov: » Vi fryg­ter, at han er fal­det i van­det, men vi hol­der al­le mu­lig­he­der åb­ne, og vi vil re­a­ge­re, hvis vi får nye hen­ven­del­ser. «

Tho­mas’ fa­mi­lie har selv iværk­sat en ef­ter­søg­ning. Den fin­der sted i dag, hvor fle­re fri­vil­li­ge dyk­ke­re, heri­blandt seks er­hvervs­dyk­ke­re, har meldt sig til at le­de ef­ter Tho­mas i det kol­de vand i hav­nen og i Gu­denå­en.

» Vi sæt­ter stor pris på Mis­sing Pe­op­le Den­marks og al­le de fri­vil­li­ges ind­sats, men vi er og­så nødt til at gø­re no­get selv. Der­for bli­ver vi ved. Det fortje­ner Tho­mas, han fortje­ner at kom­me hjem til os, uan­set hans skæb­ne, « si­ger Mi­cha­el Mik­kel­sen Stral­ner. For­s­vun­det: 19- åri­ge Tho­mas Mik­kel­sen Stral­ner for­svandt ef­ter en by­tur i det cen­tra­le Ran­ders nat­ten til den 16. ja­nu­ar 2016. Sid­ste liv­s­tegn: Klok­ken 04.55 bli­ver Tho­mas fan­get på tre over­våg­nings­ka­me­ra­er ved ener­gi­sel­ska­bet Ver­do, der hol­der til på et luk­ket om­rå­de på Ran­ders Havn. Tho­mas’ ru­te: Bil­le­der­ne an­ty­der, at Tho­mas hav­de kurs mod hav­ne­kaj­en ned mod Gu­denå­en. Der er ik­ke bil­le­der af Tho­mas, der for­la­der om­rå­det igen. Ef­ter­søg­ning: Bå­de Østjyl­lands Po­li­ti og or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le Den­mark har si­den gen­nem­ført en om­fat­ten­de ef­ter­søg­ning på hav­ne­a­re­a­ler­ne, indtil vi­de­re uden suc­ces. Vej­ret: Ef­ter­søg­nin­gen blev kom­pli­ce­ret af, at Ran­ders Havn frøs til i da­ge­ne umid­del­bart ef­ter, Tho­mas for­svandt. Isen for­svandt først en­de­ligt tirs­dag i den­ne uge, og først da kun­ne po­li­ti­et og Mis­sing Pe­op­le få dyk­ke­re i van­det. Det har dog hel­ler ik­ke gi­vet re­sul­tat. Po­li­ti­et har og­så haft en he­li­kop­ter i luf­ten uden re­sul­tat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.