Ny hjem­mesi­de kan hjæl­pe med at fan­ge ’ Jaguar’

BT - - NYHEDER -

EF­TER­FORSK­NING 11 år ef­ter det ma­ka­bre drab på og par­te­ring af den kø­ben­havn­ske taxa­chauf­før Tor­ben Vagn Knud­sen er den for­mode­de drabs­mand, Ah­med Nu­man Isaac Ra­h­man, bed­re kendt som ’ Jaguar’, fort­sat på flugt fra po­li­ti­et. Og med en pla­ce­ring af den 38- åri­ge mand på en ny hjem­mesi­de over Eu­ro­pas 45 mest ef­ter­søg­te per­so­ner hå­ber dansk po­li­ti, at en bor­ger i EU kom­mer med det af­gø­ren­de tip, der træk­ker ’ Jaguar’ ud af sit skjul.

» Hvis en østri­ger ser pro­fi­len af ’ Jaguar’ på hjem­mesi­den, kan det væ­re, at han tæn­ker: ’ Ham har jeg set ne­de i su­per­mar­ke­det’.

» Så vil han kun­ne sen­de en be­sked di­rek­te til dansk po­li­ti, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Mi­cha­el Kjeld­gaard fra Na­tio­nalt Ef­ter­forsk­nings­cen­ter til Ritzau.

Den 38- åri­ge mand fra Su­dan har væ­ret på flugt si­den dra­bet i 2005. En ame­ri­ka­ner er dømt for at ha­ve hjul­pet med at par­te­re li­get af Tor­ben Vagn Knud­sen, hvis kro­p­s­de­le blev gemt for­skel­li­ge ste­der i Kø­ben­havn.

Af et svar fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) til rets­ud­val­get frem­går det, at den ef­ter­søg­te i 2014 blev spo­ret til et land i EU.

» Det er klart, at de lan­de, som vi har et me­get tæt sam­ar­bej­de med og har ind­gå­et in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler om ud­le­ve­ring med, selv­føl­ge­lig vil væ­re me­get nem­me­re at få en ud­le­ve­rings­pro­ces i gang med Man­ge kan­di­da­ter til li­sten Det kan og­så la­de sig gø­re uden for Eu­ro­pa, men det er en svæ­re­re pro­ces, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Mi­cha­el Kjeld­gaard.

Den an­den per­son, som dansk po­li­ti ef­ter­ly­ser via li­sten, er Mirzet Bronja. Han ef­ter­ly­ses for narkos­mug­ling og vå­ben­be­sid­del­se.

» Nej, ik­ke nød­ven­dig­vis. Der har væ­ret en lang ræk­ke kan­di­da­ter til li­sten. Vi kun­ne godt ha­ve valgt an­dre. Men det er de to per­so­ner, som vi ud fra et fag­ligt kri­te­ri­um og ud fra et ak­tu­a­li­tets­prin­cip har valgt, « si­ger Mi­cha­el Kjeld­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.