EUs sam­ar­bej­de om ef­ter­søg­te

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i 22 eu­ro­pæ­i­ske lan­de har ind­gå­et et sam­ar­bej­de om en fæl­les of­fent­lig ef­ter­lys­ning på in­ter­net­tet af nog­le af de mest ef­ter­søg­te per­so­ner i Eu­ro­pa.

Hjem­mesi­den hed­der www. eu­mostwan­ted. eu.

Sa­m­ar­bej­det gør det mu­ligt for po­li­ti­et i de en­kel­te lan­de at nå bredt ud med ef­ter­lys­nin­ger til al­le bor­ge­re i EU.

Her­med hå­ber po­li­ti­et, at bor­ger­ne i EU kan hjæl­pe or­dens­mag­ten med at af­slø­re, hvor de ef­ter­søg­te gem­mer sig. Så­dan fun­ge­rer sa­m­ar­bej­det:

22 lan­de del­ta­ger indtil vi­de­re i sa­m­ar­bej­det.

Hvert land må læg­ge en pro­fil af to ef­ter­søg­te på si­den.

Her kan man se et fo­to af den ef­ter­søg­te og blandt an­det læ­se om ved­kom­men­des al­der, et­ni­ske her­komst, høj­de, køn, øjen­far­ve, na­tio­na­li­tet og even­tu­el­le ali­as.

Læ­se­ren får og­så en kort be­skri­vel­se af de for­bry­del­ser, den på­gæl­den­de er ef­ter­søgt for.

Det er po­li­ti­net­vær­ket ENFAST ( Eu­ro­pe­an Network of Fu­gi­ti­ves Acti­ve Search Terms), der med støt­te fra Eu­ro­pol står bag hjem­mesi­den.

Føl­gen­de lan­de del­ta­ger i sa­m­ar­bej­det: Østrig, Bel­gi­en, Kro­a­tien, Cy­pern, Tjek­ki­et, Dan­mark, Est­land, Fin­land, Frank­rig, Un­garn, Ita­li­en, Let­land, Li­tau­en, Luxem­bourg, Hol­land, Po­len, Rumænien, Slovaki­et, Slove­ni­en, Spa­ni­en, Sve­ri­ge og Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.