Fa­ce­book le­ger med ’ Like’

BT - - NYHEDER -

FACEB00K

Her vir­ker et ’ Like’ lidt upas­sen­de. Det di­lem­ma har Fa­ce­book nu gjort no­get ved. ’ Tom­mel op’- funk­tio­nen går på pen­sion og bli­ver er­stat­tet af no­get helt nyt. Et år un­der­vejs Be­slut­nin­gen om at la­de den klas­si­ske ’ Like’- knap pen­sio­ne­re blev truf­fet for om­kring et år si­den. Som er­stat­ning får bru­ger­ne i ste­det en helt ny funk­tion ved navn ’ Rea­ctions’.

’ Rea­ctions’ op­stod på bag­grund af bru­ger­nes øn­ske om en ’ dis­li­ke’knap. Men en ’ dis­li­ke’- funk­tion blev hur­tigt af­vist, for­tæl­ler Fa­ce­books le­den­de pro­duk­t­chef Chris Cox til Bloom­berg.

En så­dan knap vil­le fø­re for me­get ne­ga­ti­vi­tet med sig, lød be­grun­del­sen. I ste­det gi­ver ’ Rea­ctions’ dig mu­lig­he­den for at ud­tryk­ke di­ne fø­lel­ser lidt me­re nu­an­ce­ret. Nu kan du nem­lig væl­ge mel­lem ’ love’, ’ haha’, ’ wow’, ’ sad’ el­ler ’ an­gry’ – for­u­den den al­min­de­li­ge ’ sy­nes godt om’. Der var op­rin­de­ligt end­nu en knap med nav­net ’ yay’, men den blev valgt fra, da den for­vir­re­de test­bru­ger­ne. Klar in­den for et par uger » Du kan el­ske no­get, du kan væ­re ked af no­get, du kan gri­ne højt ad no­get. Vi ved, at folk med te­le­fo­ner ik­ke kan li­de at bru­ge ta­sta­tu­rer, og vi ved, at ’ like’- knap­pen ik­ke al­tid gi­ver dig mu­lig­he­den for at ud­tryk­ke det, du ger­ne vil, « ly­der det fra Chris Cox til Bloom­berg.

’ Rea­ctions’ kom­mer bru­ger­ne til at kun­ne fin­de dér, hvor ’ tom­mel op’- funk­tio­nen sid­der nu. Ved at hol­de fin­ge­ren på knap­pen i lidt læn­ge­re tid duk­ker de nye mu­lig­he­der op.

Den præ­ci­se da­to for de nye re­ak­tio­ner er iføl­ge Chris Cox end­nu ik­ke præ­cis fast­lagt, men funk­tio­ner­ne skul­le ger­ne væ­re ak­ti­ve in­den for ’ det næ­ste par uger’, ly­der det fra Fa­ce­book selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.