Sy­rero­ck- ve­te­ran er død

BT - - NYHEDER -

JEF­FER­SON AIRPLANE Paul Kant­ner var som gu­i­ta­rist i ban­det Jeff er­son Airplane med til at le­ve­re so­und­tra­ck­et til 60er­nes ung­doms­op­rør og be­væ­gel­sen for fri kær­lig­hed. I går dø­de han i en al­der af 74 år eft er fl ere års kamp med dår­ligt hel­bred. Det skri­ver Rol­ling Sto­ne.

Jeff er­son Airplane blev dan­net i 1965, og de brød hur­tigt igen­nem med san­ge som ’ So­me­bo­dy to Love’ og ’ Whi­te Rab­bit’, hvil­ket gav Kant­ner mu­lig­he­den for at ar­bej­de sam­men med en ræk­ke af ti­dens stør­ste mu­si­ke­re som le­gen­da­ri­ske The Do­ors, der nu hyl­der den dø­de gu­i­ta­rist på sin of­fi ci­el­le Fa­ce­book- pro­fi l.

» Vi kon­do­le­rer ven­ner, fa­mi­lie og fans af Paul Kant­ner fra Jeff er­son Airplane eft er nyhe­den om hans død. Mu­sik­ken vil­le ik­ke væ­re den sam­me uden ly­den af The Do­ors og Jeff er­son Airplane, som beg­ge bi­drog med så me­get til den sær­li­ge lyd af 60er­ne og 70er­ne, « skri­ver de på Fa­ce­book. Kant­ner blev med ti­den sy­no­nym med en drøm­me­ag­tig, psy­ke­de­lisk lyd, men da Jef­fer­son Airplane ind­led­te sin kar­ri­e­re var det i høj grad in­spi­re­ret af fol­kemu­sik, blu­es og The Be­at­les’ tid­li­ge san­ge. I 1984 for­lod Kant­ner grup­pen, men han vend­te til­ba­ge på al­bum­met ’ Jeff er­son Airplane’ i 1989, og da grup­pen blev ind­lem­met i den stjer­nespæk­ke­de Ro­ck and Roll Hall of Fa­me i 1996. I 1970 for­tal­te Kant­ner Rol­ling Sto­ne om fø­lel­sen af at spil­le li­ve, og gu­i­ta­ri­sten pe­ge­de den­gang på glæ­den ved ba­re at væ­re til. - Vi prø­ver at ska­be be­vidst­hed. At ud­pe­ge ting. At få folk til at ha­ve det godt. Vi vid­ste ik­ke en­gang, hvad vi var i gang med, da vi be­gynd­te at gø­re det. Når jeg ser til­ba­ge, var det ene­ste, vi sag­de: » Vi har det sjovt « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.