Hver tred­je spa­rer for lidt op

BT - - NYHEDER - 2. 3. 80 pct. af din Pct.ct. af løn

PRI­VA­TØ­KO­NO­MI 732.000 har iføl­ge un­der­sø­gel­sen spa­ret min­dre end 23.240 kr. op om året i gen­nem­snit.

Jens Chri­sti­an Ni­el­sen, der er che­fø­ko­nom hos Da­ni­ca Pen­sion, an­be­fa­ler dan­ske­re at gi­ve de­res pen­sion et eft er­syn, når der sker sto­re æn­drin­ger i øko­no­mi­en – som f. eks. bryl­lup, bo­lig­køb, el­ler når der kom­mer børn til ver­den. Man er nødt til at for­hol­de sig til, om man spa­rer rig­tigt op, så man kan få den til­væ­rel­se, man for­ven­ter som pen­sio­nist fo­re­ta­get over en 10- årig pe­ri­o­de, fra 2002 til 2013 – og at tal­let sta­dig er så højt, vur­de­rer Tor­ben Tra­næs, der er øko­no­misk vis­mand og forsk­nings­di­rek­tør hos SFI. Kan ind­hen­te det for­søm­te For­vent­nin­gen er el­lers, at f. eks. be­væ­gel­ser ud og ind af job med pen­sions­op­spa­ring sik­rer, at man­ge af dem, der spa­rer for lidt op i det ene år, eft er­føl­gen­de ind­hen­ter det for­søm­te over en læn­ge­re år­ræk­ke – men det er alt­så ik­ke til­fæl­det her.

» At nog­le i bun­den ik­ke spa­rer nok op, er selv­føl­ge­lig trist, men det vid­ste vi godt. Det mest in­ter­es­san­te her er fak­tisk, hvad der sker for dem, der har de næst­la­ve­ste ind­kom­ster. De kan i et en­kelt år spa­re nok op, men over en 10- årig pe­ri­o­de kan de ik­ke fast­hol­de ni­veau­et. Det kan ty­de på, at nog­le af dem har haft et fi nt job, men at de eft er­føl­gen­de be­væ­ger sig mel­lem dår­li­ge job og in­gen job, « si­ger Tor­ben Tra­næs.

Iføl­ge eks­per­ten vi­ser ana­ly­sen, at det har lan­ge ud­sig­ter at få det sto­re fl er­tal i be­folk­nin­gen dæk­ket med egen pen­sions­op­spa­ring.

» Der er vel ge­ne­relt en am­bi­tion om, at ar­bejds­mar­keds­pen­sio­ner­ne skal ryd­de op i det her. Men vi er alt­så ik­ke på vej til af­gø­ren­de at få re­du­ce­ret den grup­pe, som skal ha­ve me­re end fol­ke­pen­sion, når de bli­ver æl­dre. «

1.

nu­væ­ren­de løn Nød­ven­dig for­mue før skat

Pr. år

Pen­sions­al­de­ren er sat til 65 år. Op­spa­ring be­gyn­der som 30- årig. Hvis du for ek­sem­pel går på pen­sion som 67- årig skal du mindst træk­ke to årsløn­nin­ger fra i ta­bel­len. Så din pen­sions­al­der er me­get af­gø­ren­de for, hvor me­get du skal ha­ve spa­ret op. Der er ta­get høj­de for modreg­ning i of­fent­li­ge ydel­ser. Tal­le­ne vi­ser den sam­le­de nød­ven­di­ge for­mue, dvs. bå­de pen­sions­op­spa­ring, op­spa­ring i ak­tier, ob­liga­tio­ner, kon­tan­tin­de­stå­en­de og evt. fri­vær­di i bo­li­gen. Dan­sker­ne har ca. 2 år­sind­kom­ster i for­mue ud­over de­res pen­sions­op­spa­ring, når de går på pen­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.