Mil­li­o­næ­rer, su­per­stjer­ner

BT - - NYHEDER -

LUKSUS T/ R Man stod i kø med su­per­stjer­ner, drak dyr champag­ne om bord og kun­ne mær­ke rystel­ser­ne fra de fi­re sto­re jet­mo­to­rer, der fik fly­et til at bry­de lyd­mu­ren. Skri­bent for­tæl­ler om sin op­le­vel­se med at fly­ve med con­cor­den. Nog­le kald­te det ver­dens smuk­ke­ste fly. An­dre et tek­nisk vi­dun­der. Og så var der nok og­så man­ge, der ba­re syn­tes, at det lar­me­de helt for­fær­de­ligt, når det med si­ne fi­re sto­re jet­mo­to­rer skul­le let­te fra luft­hav­ne­nes start­ba­ner.

Men ét er sik­kert. Det le­gen­da­ri­ske bri­tisk- fran­ske fly con­cor­de, der som ene­ste pas­sa­ger­fly kun­ne bry­de lyd­mu­ren, var fyldt med mil­li­o­næ­rer, sku­e­spil­le­re, kon­ge­li­ge og an­dre kend­te.

For med pri­ser på op mod 50- 60.000 for en re­tur­bil­let kun­ne kun de fær­re­ste på egen krop få lov at op­le­ve, hvor­dan det var at bli­ve frag­tet med det smar­te fly, der fløj så hur­tigt, at det kun­ne kla­re tu­ren mel­lem Lon­don og New York på den hal­ve tid – nem­lig tre en halv ti­me. Fa­sci­na­tion og skuf­fel­se Nu gi­ver en skri­bent, Tho­mas Ri­ck­er, fra det ame­ri­kan­ske tek­no­lo­gi- ma­ga­sin The Ver­ge dog et ind­blik i, hvor­dan det var at fly­ve med det luk­suri­ø­se fly. Og at vur­de­re ud fra hans for­tæl­ling, var det en blan­ding af fa­sci­na­tion og skuf­fel­se.

Tho­mas Ri­ck­er, der prø­ve­de at fly­ve med con­cor­den to gan­ge, for­tæl­ler, at fly­et var ’ magisk’. Især når det skul­le i luf­ten, og man kun­ne mær­ke rystel­ser­ne fra de fi­re jet­mo­to­rer, der ar­bej­de­de for fuld kraft.

Ri­ck­er be­teg­ner ople­vel­sen som ’ be­ta­gen­de’ og ’ som in­tet jeg har op­le­vet før på al­min­de­li­ge flyv­nin­ger’. Han for­kla­rer, at det nær­mest føl­tes som at sid­de i en ra­ket.

» Jeg kun­ne ik­ke la­de væ­re med at smi­le, « skri­ver han.

Han frem­hæ­ver en an­den af de spe­ci­el­le ting, som con­cor­den var kendt for - nem­lig at man som pas­sa­ger kun­ne se jor­dens krum­ning. Fly­et fløj nem­lig i 18 km høj­de over At­lan­ten, hvor det nå­e­de sin top­fart på to gan­ge ly­dens ha­stig­hed.

Og og­så su­per­stjer­ner­ne og mil­li­o­næ­rer­ne var med. På en af de to flyv­nin­ger fløj Ri­ck­er sam­men med sku­e­spil­le­ren Gwy­neth Pal­trow.

Men mens he­le con­cor­de­op­le­vel­sen var ek­stra­or­di­nær, så var sel­ve fly­et ind­ven­digt ik­ke vold­somt im­po­ne­ren­de. Iføl­ge Ri­ck­er var plad­sen trang og for­hol­de­ne langt­fra så luk­suri­øs, som dem, man har på før­ste klas­se på al­min­de­li­ge flyv­nin­ger i dag. Fak­tisk var der kun én klas­se i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.