Og champag­ne

BT - - NYHEDER -

con­cor­den, og der var lavt til loft et, så hø­je men­ne­sker måt­te buk­ke sig.

Der var 25 ræk­ker med sæ­der, og der var to sæ­der på hver si­de af mid­ter­gan­gen. Sel­ve sæ­der­ne var ud­mær­ke­de, men de var pla­ce­ret tæt ved hin­an­den, og der var ik­ke me­get pri­vat­liv. Og ma­den, der el­lers blev frem­hæ­vet vold­somt, im­po­ne­re­de hel­ler ik­ke skri­ben­ten sær­ligt.

Til gen­gæld var champag­nen god. Den fi k Ri­ck­er bl. a. at sma­ge, da han på sin an­den fl yv­ning var på vej til­ba­ge til Eu­ro­pa, hvor hans ko­ne var ved at fø­de de­res søn. Un­der­vejs på tu­ren fi k fl yet en mel­ding om, at søn­nen var født, og så blev en dyr champag­ne åb­net på fl yet, mens de an­dre 99 pas­sa­ge­rer klap­pe­de ad Ri­ck­er. Fløj i ru­te fra 1976 Con­cor­den blev ud­vik­let i 1960er­ne og blev før­ste gang ind­sat i kom­merci­el ru­te­fart i 1976. Fly­et fl øj for Air Fran­ce og Bri­tish Airways mel­lem hen­holds­vis Pa­ris og Rio de Ja­neiro samt Lon­don og Ba­hrain. Si­den­hen åb­ne­de sel­ska­ber­ne og­så con­cor­de­ru­ter til New York og Was­hin­g­ton.

Con­cor­de blev ta­get ud af drift i 2003, eft er at der tre år for­in­den hav­de væ­ret en al­vor­lig dødsu­lyk­ke. Un­der ta­ke- off fra Pa­ris ram­te et af fl ye­ne en tabt me­tal­li­ste fra et an­det fl y på start­ba­nen, der før­te til, at et af con­cor­de­fl yets hjul punk­te­re­de. Det an­tænd­te gni­ster i brænd­stof­tan­ke­ne un­der fl yets vin­ger, hvil­ket fi k fl yet til at bry­de i brand og styr­te ned uden for Char­les de Gaul­le luft -

hav­nen i Pa­ris.

Ulyk­ken ske­te den 25. juli 2000, og 109 per­so­ner, der var om bord på fl yet, om­kom. Der­u­d­over dø­de fi re per­so­ner på land­jor­den. To dan­ske­re var blandt de dræb­te. Det var den suc­ces­ful­de for­ret­nings­mand Poul Ej­lers­gaard fra Aar­hus samt hans hu­stru El­len Ej­lers­gaard. De var på vej til kryd­stogt i Ca­ri­bi­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.