DiCaprio char­me­re­de pa­ven

BT - - NYHEDER -

VA­TI­KAN- TUR Der har væ­ret me­get snak om, at Leo­nar­do DiCaprio må­ske en­de­lig kan ta­ge en Oscar- sta­tu­et­te med hjem eft er sin præ­sta­tion i ’ The Re­venant’, men må­ske fø­ler stjer­nen al­li­ge­vel, at han kun­ne bru­ge lidt gud­dom­me­lig ind­gri­ben. For DiCaprio har net­op væ­ret på be­søg hos pa­ve Frans, og de to før­te en sam­ta­le, hvor sku­e­spil­le­ren med det ita­li­en­ske eft er­navn gav prø­ver på si­ne sprog­kund­ska­ber.

» De­res Hel­lig­hed, tak for at gi­ve mig den­ne pri­va­te au­di­ens med dig, « ind­led­te DiCaprio på ita­li­ensk iføl­ge ABC News.

Det var dog først og frem­mest kli­ma­et, som de to tal­te om, mens DiCaprios Oscar­chan­cer i hvert fald ik­ke blev nævnt højlydt. Den 41- åri­ge sku­e­spil­ler og den ar­gen­tin­ske pa­ve de­ler nem­lig beg­ge to en stærk be­kym­ring for mil­jø­et. Fik ’ Lyster­nes ha­ve’ i ga­ve Der­for foræ­re­de DiCaprio og­så den ka­tol­ske kir­kes le­der en bog af den hol­land­ske ma­ler Hi­ero­ny­mus Bosch, der har ma­let bil­le­det ’ Lyster­nes ha­ve’, som for sku­e­spil­le­ren sym­bo­li­se­rer jor­dens mil­jøpro­ble­mer.

’ Lyster­nes ha­ve’, som hang over DiCaprios bar­ne­seng, er et tre­delt mo­tiv, der i før­ste del vi­ser Adam og Eva, deref- ter et land­skab med fa­bel­dyr og nøg­ne men­ne­sker – og til sidst hel­ve­det og al­le dets pin­s­ler.

» Som barn for­stod jeg ik­ke helt, hvad det be­tød, men gen­nem mi­ne bar­neøj­ne re­præ­sen­te­re­de det en pla­net. Et uto­pia, som vi hav­de få­et foræ­ret, over­be­folk­nin­gen, ud­skej­el­ser­ne, og i det tred­je pa­nel ser man en for­mør­ket him­mel, der for mig re­præ­sen­te­rer, hvad vi gør ved mil­jø­et, « for­tal­te DiCaprio til pa­ven, den­ne gang på en­gelsk.

DiCaprio har læn­ge væ­ret in­vol­ve­ret i mil­jøkam­pen gen­nem sin egen fond, og for­le­den do­ne­re­de han 102 mil­li­o­ner kro­ner til mil­jøpro­jek­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.