Nej, løm­mel­pak­ken gi­ver ro og or­den

BT - - DEBAT - Retsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

PE­TER KO­FOD POUL­SEN

af­skaff es, for der lig­ger go­de ele­men­ter og tan­ker i den. Blandt an­det gi­ver den mu­lig­hed for, at po­li­ti­et præ­ven­tivt kan gå ind og til­ba­ge­hol­de bor­ge­re, der po­ten­ti­elt kan væ­re vol­de­li­ge og der­med øde­læg­ge ro og or­den for gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker i det off ent­li­ge rum. Løm­mel­pak­ken er først og frem­mest la­vet for at be­skyt­te den off ent­li­ge sik­ker­hed og sør­ge for, at der er trygDer må hed i ga­der­ne. Den skal ik­ke bru­ges, hvis

der er ta­le om fre­de­li­ge de­mon­stran­ter væ­re sket

som for ek­sem­pel en Ti­bet- de­mo­net le­del­ses­stra­tion. Her gæl­der for­sam­lings- og

yt­rings­fri­he­den, og det har dom­sto­le­ne mæs­sigt svigt i

og­så gi­vet uret­mæs­sigt til­ba­ge­hold­te po­li­ti­et de­mon­stran­ter med­hold i. Når det så er

sagt, kan løm­mel­pak­ken, der gi­ver po­liFOR AT PO­LI­TI­ET kan til­ba­ge­hol­de folk, kræ­ver det, ti­et mu­lig­hed for ad­mi­ni­stra­tivt at fri­heds­be­rø­ve folk, at der er en så­kaldt kon­sta­te­ret fa­re, som er kon­kret sta­dig væ­re rig­tig fi n, da po­li­ti­et der­for får mu­lig­hed og nær­lig­gen­de. Så der må væ­re sket et le­del­ses­mæs­for at ta­ge folk ud fra de­mon­stra­tio­ner, der er til fa­re sigt svigt i po­li­ti­et, da der er fo­re­ta­get fl ere af dis­se for off ent­lig or­den. fri­heds­be­rø­vel­ser, der si­den er kendt ulov­li­ge af dom­sto­le­ne. Når an­tal­let af ad­mi­ni­stra­ti­ve fri­heds­be­rø­vel­ser er ste­get så eks­plo­sivt, ty­der det på, at loven skal skær­pes, for den er for løs i ko­der­ne i dag. Når det for ek­sem­pel kom­mer til de­mon­stra­tio­ner, hvor po­li­ti­et til­ba­ge­hol­der sto­re grup­per, be­hø­ver po­li­ti­et ik­ke at se på, hvem det kon­kret er, der ud­gør en fa­re. Der­u­d­over sy­nes jeg, man skal se på, hvor­dan po­li­ti­et bli­ver un­der­vist i at bru­ge loven, og hvil­ke ret­nings­linjer de har få­et af le­del­sen. Ret­nings­linjer­ne har ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret kla­re nok.

LØM­MEL­PAK­KEN SKAL IK­KE

hår­fi n ba­lan­ce. Løm­mel­pak­ken kan væ­re et fi nt red­skab for po­li­ti­et til at kun­ne til­ba­ge­hol­de folk i op til 12 ti­mer, når det dre­jer sig om at be­skyt­te den off ent­li­ge ro. Po­li­ti­et kan der­for væl­ge, at til­ba­ge­hol­de folk i nog­le ti­mer, hvis de kom­mer for at la­ve vol­de­li­ge op­tø­jer, når der afh ol­des de­mon­stra­tio­ner. Po­li­ti­et kan på den må­de sik­re or­den om­kring den lov­li­ge de­mon­stra­tion, der er til­ba­ge, hvor de­mon­stran­ter­ne bru­ger fri­he­den til at for­sam­le sig og det frie ord.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.