Ja, loven skal ses grun­digt eft er

BT - - DEBAT - Retsord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

JO­SEP­HINE FOCK

pro­ble­mer i for­hold til den stig­ning i an­tal­let af præ­ven­ti­ve fri­heds­be­rø­vel­ser, der er sket si­den 2005 - og sær­ligt si­den 2009, hvor løm­mel­pak­ken blev ind­ført. Det er tip­pet den for­ker­te vej. I 2009 skær­pe­de man med løm­mel­pak­ken po­li­tiets til­ba­ge­hol­del­ses­mu­lig­hed fra seks til 12 ti­mer, selv­om der ik­ke er fo­re­ta­get no­get strafb art. Vi har det ud­gangs­punkt, at løm­mel­pak­ken skal træk­kes til­ba­ge, for 12 ti­mer er for læn­ge. Der­u­d­over vil vi og­så ger­ne se på, hvad der skal til, for at an­tal­let af ad­mi­ni­stra­ti­ve fri­heds­be­rø­vel­ser fal­der. For det vil må­ske væ­re det sam­me, selv­om til­ba­ge­hol­del­ses­mu­lig­he­den blev sat ned til seks ti­mer igen. Loven skal ses eft er.

DER ER GE­NE­REL­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.