Syv hi­sto­ri­er i én må­ling

Meningsmåling

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

In­di­mel­lem lan­der der en meningsmåling, som brem­ser folk i de­res spor. Det ske­te tors­dag, da se­ne­ste Me­ga­fon- må­ling vi­ste øje­bliks­bil­le­det oven på ved­ta­gel­sen af den så­kald­te smyk­ke­lov. Me­ga­fon måt­te fo­re­ta­ge en kon­trol­må­ling, for­di re­sul­ta­tet var så mar­kant. Sam­me re­sul­tat. Hvad er hi­sto­ri­en om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne? So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fi k en på lam­pen: den stør­ste til­ba­ge­gang si­den Nyrups løft ebrud om eft er­løn­nen i 1998. Men li­ge­som man ik­ke skal for­ven­te, at re­ge­rin­gen træk­ker smyk­ke­loven til­ba­ge pga. in­ter­na­tio­nal kri­tik, skal man hel­ler ik­ke for­ven­te, at S ju­ste­rer linj­en eft er en lus­sing i me­nings­må­lin­ger­ne. Ik­ke på det­te punkt. Helt ky­nisk må man si­ge, at S nu de­fi ni­tivt har de­mon­stre­ret, at de er li­ge så hår­de over for ud­læn­din­ge som V – og må­ske og­så DF. De stem­mer, de ta­ber, bli­ver i blok­ken og vil gø­re Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster. Nu kan S bør­ste stø­vet af ar­bej­der­næ­ver­ne og fol­de dem i skø­det. Ar­bej­det er gjort. De har be­vist de­res hård­hed. Hvad er hi­sto­ri­en om Ven­stre? Selv­om S går svim­len­de syv pro­cent til­ba­ge, er Ven­stre sta­dig min­dre end S. Spørgs­må­let er, om Ven­stre re­elt har mu­lig­he­den for at gen­vin­de for­dum styr­ke, mens de har på­ta­get sig re­ge­rings­ansva­ret? I ny­e­re tid har Ven­stre ik­ke væ­ret stær­ke­re end med Løk­ke i spid­sen og som op­po­si­tions­par­ti. Men Løk­kes brand tog vand ind frem mod val­get i 2015. Me­get vand. Så man kan hel­ler ik­ke af­skri­ve for­kla­rings­mo­del­len: Det er Løk­kes skyld. Men me­re ty­der dog på, at det er po­li­tik­ken og an­sva­ret, der tyn­ger V. Hvad er hi­sto­ri­en om DF? Dansk Fol­ke­par­ti er Dan­marks stør­ste par­ti. Suc­ce­sen er ik­ke for­bi­gå­en­de! Ryg­ter­ne om at DF- bal­lo­nen sprin­ger, er al­tid over­drev­ne. Hvad med SF? Det er på al­le må­der pro­ble­ma­tisk for SF, at de til­sy­ne­la­den­de ik­ke sam­ler så me­get som en ene­ste skal­let so­ci­al­de­mo­krat op, når nu he­le syv pct. har for­ladt det sto­re ar­bejds­par­ti og al­li­ge­vel ble­vet i rød blok. Den prag­ma­ti­ske linje, som Pia Ol­sen Dyhr læg­ger for da­gen, bli­ver sim­pelt­hen for be­svær­lig og nu­an­ce­ret til at træn­ge igen­nem med i det nu­væ­ren­de rå­be­kor, hvor po­li­ti­ke­re slyn­ger me­re og me­re op­pu­stet re­to­rik med Muham­med­kri­se og na­zi- re­fe­ren­ce eft er hin­an­den. Det fortje­ner ros, at SF ik­ke fal­der i den fæl­de, men pri­sen er, at væl­ger­ne ik­ke kan få øje på SF. Hvad med De Kon­ser­va­ti­ve? De Kon­ser­va­ti­ve er som SF – ba­re i blå blok og til­fø­jer kast med re­to­ri­ske knald­per­ler eft er mod­stan­der­ne. Det si­ger ’ bang’, men har ik­ke den sto­re eff ekt. Hvad med De Ra­di­ka­le? De Ra­di­ka­le har frem­gang. Spørgs­må­let er, om det er fl ygt­nin­ge­dags­or­de­nen, el­ler om det er spørgs­må­let om Dan­marks ima­ge i ver­den, som fl yt­ter no­get. Man skal nok hel­ler ik­ke un­der­vur­de­re det ’ er­hvervs­seg­ment’, der fi ndes i væl­ger­ha­vet, som fi nder det af­gø­ren­de, at Dan­mark kan til­træk­ke højt kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft in­ter­na­tio­nalt. De fø­ler sig ik­ke læn­ge­re hjem­me hos Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve el­ler Li­be­ral Al­li­an­ce. Ser man på en sam­let blå blok, så er det skidt, at hver­ken K el­ler LA kan sam­le de stem­mer op. Hvad med Al­ter­na­ti­vet? De går li­ge så me­get frem som De Ra­di­ka­le, og me­get ty­der på, at den suc­ces Al­ter­na­ti­vet ny­der, hel­ler ik­ke er for­bi­gå­en­de. Par­ti­et, som man sta­dig fni­ser lidt ad på Chri­sti­ans­borg, bli­ver ta­get dybt al­vor­ligt i væl­ger­ha­vet. Hvor er de to an­dre? LA og En­heds­li­sten kla­rer sig fl ot. Hvad be­ty der de sto­re ryk? Dem, der stem­te for re­ge­rin­gens så­kald­te smyk­ke­lov, har sta­dig sam­let set op­bak­ning i be­folk­nin­gen. Syv pct. er ue­ni­ge - og ue­ni­ge nok til at skift e par­ti på sa­gen. Der er fak­tisk langt mel­lem de sa­ger, der fl yt­ter væl­ge­re. Men der er for­skel på de par­tiskift , vi la­ver i må­lin­ger, og dem, vi fo­re­ta­ger ved valg el­ler via med­lem­s­kort. Den cho­ke­ren­de må­ling kom­mer næp­pe til at fl yt­te par­ti­er­nes po­si­tio­ner. Hel­dig­vis. Vi skal jo helst ha­ve po­li­ti­ke­re, der går for­an fol­ket i ste­det for at lø­be eft er me­nings­må­lin­ger.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Nu kan S bør­ste stø­vet af ar­bej­der­næ­ver­ne og fol­de dem i skø­det. Ar­bej­det er gjort. De har be­vist de­res hård­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.