FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Er du nys­ger­rig ef­ter at vi­de, hvad der gem­mer sig på Net­flix’ hyl­der i an­dre lan­de, kan du be­nyt­te tje­ne­sten uNoGS ( The Unof­fi­ci­al Net­flix On­li­ne Glo­bal Search). Her kan du sø­ge ef­ter al­le til­gæn­ge­li­ge tit­ler i 244 lan­de, for ek­sem­pel ba­se­ret på an­mel­del­ser og gen­rer. Dan­mark er num­mer 55 på li­sten over, hvil­ke af de 244 Net­flix- lan­de der har flest til­gæn­ge­li­ge tit­ler. USA er num­mer 1, mens Nor­ge og Sve­ri­ge er hen­holds­vis num­mer 56 og 57.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.