Uden al­der

BT - - KULTUR -

fi lm som ’ The Last King of Scot­land’ og den po­pu­læ­re tv- se­rie ’ Han­ni­bal’, hvor hun spil­le­de Mads Mik­kel­sens psy­ki­a­ter og el­sker.

Men uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, så er ’ The X Fi­les’ sta­dig de to sku­e­spil­le­res stør­ste hit. Og David Du­chov­ny vil hel­ler ik­ke tø­ve, hvis ’ X Fi­les’ hit­ter med den lil­le ny ’ prø­ve­bal­lon’, som mi­ni­se­ri­en i bund og grund er.

» Hvis de seks før­ste af­snit bli­ver en suc­ces, så vil jeg si­ge ja til en re­el sæ­son. Må­ske ik­ke 22 af­snit som i gam­le da­ge. Og jeg ved ik­ke, hvad Gil­li­an si­ger. Men jeg er frisk, « si­ger Du­chov­ny til bla­det TV- Gu­i­de.

Og me­get ty­der på, at Ka­na­len Fox, der står bag de nye ’ X Fi­les’, igen vil til­by­de Chris Car­ter, Gil­li­an An­der­son og David Du­chov­ny fast ar­bej­de i FBIs ræk­ker.

Næ­sten 17 mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske se­e­re fulg­te nem­lig med, da se­ri­ens før­ste ’ My Strug­g­le’ af­snit blev sendt.

Og selv­om Chris Car­ter er glad, så er han ik­ke over­ra­sket. Even­ty rlyst og skep­sis » Jeg har ar­bej­det læn­ge og hårdt på den­ne fort­sæt­tel­se. I fl ere år var jeg som lagt på is i Hol­lywood. Jeg kun­ne ik­ke få no­get igen­nem. Og der­for har jeg ik­ke over­ladt no­get til til­fæl­dig­he­der­ne, « si­ger Car­ter så­le­des i et in­ter­view med bla­det Rol­ling Sto­ne.

For­nuft igt nok har Car­ter dog be­holdt se­ri­ens emo­tio­nel­le ker­ne.

Så­le­des er for­hol­det imel­lem drøm­me­ren Fox Moul­der og skep­ti­ke­ren Da­na Scul­ly sta­dig mystisk. Han sav­ner sta­dig sin lil­le­sø­ster, der som 11- årig blev bort­ført ( må­ske af ali­ens). Og hun for­sø­ger fort­sat at be­va­re det køli­ge over­blik. Beg­ge sav­ner dog de­res fæl­les 15- åri­ge søn, der som spæd blev bortadop­te­ret af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. Og der­for er det gen­op­ta­ge­de sam­ar­bej­de bå­de smert­fuldt og til­trængt.

Ude i det ame­ri­kan­ske land­skab er mystik­ken nem­lig igen ved at bre­de sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.