Bi­ler Opels mo­di­ge kon­cept

BT - - BILER -

SPORT­S­VOGN Det be­gynd­te med Opel In­sig­nia, hvor de­sig­net sad li­ge i ska­bet. Så kom Opel Adam, der var end­nu me­re livs­stils­vo­vet. Den nye Opel Astra er tæt på at væ­re den per­fek­te bil, og nu ta­ger Opel end­nu et skridt væk fra det le­ver­postejs­u­ni­vers, mær­ket i 90er­ne fi k sæn­ket sig ned i. På bil­ud­stil­lin­gen i Genève præ­sen­te­res nem­lig et sport­s­vogns­kon­cept, der brin­ger saft er­ne i kog hos en­hver bi­len­tu- si­ast. Bi­len hed­der Opel GT Con­cept og oser af æg­te sport­s­vogn med lav vægt, front­mo­tor, bag­hjul­s­træk og se­kven­ti­el gear­kas­se. Men lad os be­gyn­de med nav­net.

I 1965 vi­ste Opel en kon­cept­bil med nav­net Ex­pe­ri­men­tal GT, og tre år se­ne­re kom en lig­nen­de bil i se­ri­e­pro­duk­tion med nav­net Opel GT. Nu vi­ser Opel den nye GT, der som kon­cept er in­spi­re­ret af den før­ste GT, og som har ar­vet nav­net der­fra. GT Con­cept har bag­hjul­s­træk, front­mo­tor, se­kven­ti­el gear­kas­se med gearskift e ved rat­tet, en 1- li­ters tur­bo­la­det ben­zin­mo­tor på 145 hk og med et moment på 205 Nm. Den ve­jer un­der 1.000 kg, og ac­ce­le­ra­tio­nen fra 0 til 100 km/ t kan der­for kla­res på un­der 8 se­kun­der, mens top­far­ten er 215 km/ t. Dra­ma­tisk og skul­p­tu­relt De­sig­net er i tråd med Opels ny­e­ste de­sign­sprog, der her får et nyt ud­tryk tak­ket væ­re de­tal­jer som de mang­len­de dør­greb og in­gen ud­ven­di­ge si­despej­le el­ler vin­du­es­vi­ske­re. Den lan­ge kø­ler, den mang­len­de mu­lig­hed for at åb­ne ba­ga­ge­rum­met ude­fra og den dob­bel­te ud­stød­ning an­bragt i mid­ten er lig­heds­punk­ter med den op­rin­de­li­ge Opel GT, men der er ik­ke ta­le om no­gen form for re­tro­de­sign i den nye GT Con­cept. » GT Con­cept rum­mer ån­den i

det nye Opel- de­sign – det er dra­ma­tisk, skul­p­tu­relt og in­nova­tivt. Kon­cept­bi­len vi­ser ud­vik­lin­gen i Opels de­sign i de kom­men­de år, « ud­ta­ler de­sign­chef hos Opel Mark Adams.

Ud­ven­di­ge ka­me­ra­er, ret­tet bag­ud, sik­rer over­blik bag­ud, over­fl ødig­gør si­despej­le og fj er­ner ri­si­ko­en for blin­de vink­ler. Bi­len er ud­sty­ret med an­den ge­ne­ra­tion LED Ma­trix lyg­ter, der er næ­ste led i ræk­ken af in­tel­li­gen­te lyg­te­sy­ste­mer. Bi­len er kun et kon­cept, men hvis vi ser på Opels ud­vik­ling i de se­ne­ste år, er en ny, lil­le sport­s­vogn slet ik­ke no­gen umu­lig­hed. Fo­re­stil dig sam­me bil støv­su­get for de mest avan­ce­re­de de­tal­jer, og vi kan ha­ve den på ga­den om to år som se­ri­øs kon­kur­rent til Ma­z­da MX- 5, når det hand­ler om pris, til­gæn­ge­lig­hed og stør­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.