Uop­mærk­som­hed ko­ster men­ne­ske­liv

BT - - BILER -

De se­ne­ste fem år er der i Dan­mark ble­vet dræbt 1.015 men­ne­sker i tra­fi kken. Sam­ti­dig er 9.875 men­ne­sker kom­met al­vor­ligt til ska­de. Selv­om tal­le­ne er støt fal­den­de, så er det sta­dig for man­ge, og de tre hyp­pig­ste år­sa­ger er for høj fart, uop­mærk­som­hed og på­virk­ning af al­ko­hol og stoff er. » Hvert år sker der al­vor­li­ge ulyk­ker, for­di bi­li­ster kig­ger væk fra tra­fi kken i blot få se­kun­der, for ek­sem­pel for at tjek­ke mo­bi­len el­ler ro­de eft er ting i bi­len. Få se­kun­ders uop­mærk­som­hed kan be­ty­de, at man ik­ke op­da­ger en cyk­list, el­ler at bi­lens hjul er på vej ud i ra­bat­ten – el­ler end­nu vær­re: at man kom­mer over i mod­sat­te vej­ba­ne, hvor der kan op­stå en livs­far­lig si­tu­a­tion, « si­ger Lis­beth Sahl, se­ni­o­r­pro­jekt­le­der i Rå­det for Sik­ker Tra­fi k.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.