Pas på med at lå­ne bi­len ud

BT - - BILER -

Hvis du fri­vi­ligt har lånt bi­len ud, og bi­len for­svin­der, dæk­ker for­sik­rin­gen ik­ke. Det klas­si­fi­ce­res nem­lig ik­ke som ty­ve­ri, men som bort­komst. Du skal alt­så tæn­ke dig om en ek­stra gang, hvis du ek­sem­pel­vis skal sæl­ge din bil pri­vat, for stik­ker den for­mode­de kø­ber af med din bil, er der ik­ke me­get hjælp at hen­te fra dit for­sik­rings­sel­skab. Det sam­me gæl­der, hvis din bil er til re­pa­ra­tion hos et værk­sted, der går kon­kurs. I det­te til­fæl­de er du hel­ler ik­ke dæk­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.