Hær­værk – nej tak

BT - - BILER -

Der er in­gen, der øn­sker at se de­res bil bli­ve ud­sat for hær­værk – spe­ci­elt ik­ke ef­ter at man har rin­get til for­sik­rings­sel­ska­bet. Man­ge sel­ska­ber dæk­ker nem­lig slet ik­ke hær­værk, og hvis de gør, skal du ty­pisk kun­ne iden­ti­fi­ce­re ger­nings­man­den. Ved se­ri­e­hær­værk, hvor fle­re bi­ler er ble­vet ramt, er dæk­nin­gen an­der­le­des, men her skal du selv kun­ne be­vi­se, at fle­re bi­ler er ramt af sam­me ger­nings­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.