Vej­rska­der

BT - - BILER -

Fal­der en tag­sten ned i din bil på grund af stormvejr, vil ka­sko­for­sik­rin­gen som re­gel dæk­ke, men har det ek­sem­pel­vis reg­net me­get, og det så plud­se­lig ble­vet hård frost, som gi­ver ska­der på bi­len, kan du ik­ke for­ven­te, at for­sik­rin­gen dæk­ker. Det sam­me gæl­der, hvis du la­der bi­len stå ude læn­ge, så der op­står rust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.