Tysk top­mø­de

BT - - BILER -

OVER­FLOD

Det var med E32- mo­del­len, at BMW in­tro­du­ce­re­de en spe­ci­el Lang- ver­sion af sin top­mo­del, hvor bag­dø­re­ne blev for­læn­get med 11,4 cm. Vin­kø­ler og fax­ma­ski­ne Det var ik­ke BMWs før­ste 7- se­rie mo­del, men ef­ter næ­sten syv års ud­vik­ling, var den for­ment­lig den mest avan­ce­re­de bil i ver­den, da den blev in­tro­du­ce­ret i 1986. Frem til 1993 og in­tro­duk­tio­nen af en ny 7- se­rie, ud­gjor­de 750L- mo­del­len med V12 mo­tor top­pen af BMWs mo­del­pro­gram. På ud­styrs­li­sten kun­ne du få vin­kø­ler og fax­ma­ski­ne, men blandt de nye tek­no­lo­gi­er fandt man og­så elek­tro­nisk ju­ster­ba­re stød­dæm­pe­re, elek­tro­nisk sta­bi­li­tets­pro­gram og an­ti­spin, fle­re zo­ners kli­maan­læg, elek­trisk ju­ster- ba­re bag­sæ­der, og i 1991 var 7- se­ri­en før­ste pro­duk­tions­mo­del i ver­den med xenon­lyg­ter. På nær det elek­tro­nisk ju­ster­ba­re bag­sæ­de, fax og vin­kø­ler, kan du få sam­me ud­styr til en BMW 1- se­rie i dag.

Kort sagt var den lan­ge ud­ga­ve af 7- se­ri­en det per­fek­te kø­re­tøj for da­ti­dens mi­ni­ster­præ­si­den­ter, bank­di­rek­tø­rer og ro­ck­stjer­ner, og op gen­nem 90er­ne kør­te man­ge af de dan­ske mi­ni­stre i den lan­ge 7- se­rie. Men det er ef­ter­hån­den nog­le år si­den, og selv da­ti­dens mi­ni­ster­kon­to­rer vil­le i dag nok se en smu­le slid­te ud, så vi be­gyn­der i den nye 730Ld. Pri­sen be­gyn­der ved 1.821.557 kr., men så får du og­så et 4- zo­ners kli­maan­læg, 8- trins au­to­mat­gear, trå­d­løs op­lad­ning af mo­bil­te­le­fo­nen, op­var­me­de arm­læn og rat, in­tel­li­gent fart­pi­lot og adap­ti­ve LED- lys, der dre­jer med i sving. Alt det her er må­ske li­ret, men ik­ke ver­dens­nyhe­der, men det er til gen­gæld BMW Ges­tu­re Con­trol, som gør det mu­ligt at sty­re mul­ti­me­die- an­læg­get med fag­ter. Det vir­ker fak­tisk godt, men man skal nok bru­ge me­re end en uge på at læ­re al­le fag­ter­ne at ken­de. Men den vir­ke­lig ba­ne­bry­den­de tek­no­lo­gi er fak­tisk i må­den, hvor­på bi­len er kon­stru­e­ret. Kul­fi­ber­for­stær­ket pla­stik Den nye 7- se­rie er byg­get i an­det end ba­re stål og alu­mi­ni­um. BMW kal­der det Car­bon Co­re, og ser vi bort fra el­bi­len i3 og hy­brid- sport­s­vog­nen i8, så er 7- se­ri­en den før­ste mas­se­pro­du­ce­re­de bil i ver­den, som bru­ger ma­te­ri­a­let kul­fi­ber­for­stær­ket pla­stik, el­ler CFRP. Det er helt sik­kert en af de tek­no­lo­gi­er, som vi vil se dryp­pe ned til bil­li­ge­re bi­ler i frem­ti­den, og end­nu er ma­te­ri­a­let ho­ved­sa­ge­ligt brugt om­kring bi­lens stol­per, på trods af at det er bå­de stær­ke­re og let­te­re end stål. BMW an­slår selv, at den nye 7- se­rie ve­jer 130 kg min­dre end den gam­le mo­del på trods af me­re sik­ker­heds- og luksus­ud­styr. Test­bi­len er dog ik­ke no­gen let­væg­ter med en egen­vægt på 1.945 kg.

Den sto­re 7- se­rie er ek­strem kom­forta­bel. Bå­de for­di lyd­ni­veau­et er som i en læ­sesal, og for­di der er luf­taf­fjed­ring på al­le fi­re hjul, men det i sig selv er ik­ke rig­tig im­po­ne­ren­de. Det er der­i­mod Execu­ti­ve Dri­ve Pro­pak­ken, som er en del af den enor­me ek­straud­styrs­li­ste. Fak­tisk er test­bi­len prop­pet med ek­straud­styr. Pri­sen på ek­straud­styr lan­der på 840.000 kr., og hvis bi­len ik­ke er nok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.