DANSK SKIB SYN­KER VED GRØN­LAND

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 57 år si­den 1959:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du skal ik­ke væ­re sik­ker på, at di­ne om­gi­vel­ser er eni­ge med dig i di­ne an­sku­el­ser. Tag det ik­ke per­son­ligt men ryk ger­ne vi­de­re selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du gør el­ler ik­ke gør, så vil du fø­le dig over­be­byr­det med op­ga­ver. Husk, at det ik­ke er for­budt at si­ge nej el­ler at sæt­te græn­ser Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du bl. a. vil mø­de el­ler bli­ve kon­tak­tet af en per­son, som du ik­ke har talt med i me­get lang tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så be­var fat­nin­gen. Du går rundt og bæ­rer på en hem­me­lig­hed. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYT­TEN 22.11 - 20.12 Rej­ser, ud­land el­ler in­ter­es­ser derom­kring er ak­tu­elt. Du mær­ker en mod­stand fra de men­ne­sker, du om­gi­ver dig med. Lad det ik­ke ta­ge mo­det fra dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 End­nu en dej­lig dag, hvor du gi­ver dig god tid med hen­syn til al­le di­ne prak­ti­ske op­ga­ver. I aft en får du dig en skøn over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er i dag, at du med di­ne hand­lin­ger kan gø­re di­ne drøm­me til vir­ke­lig­hed. Så hold dig en­de­lig ik­ke til­ba­ge, hvis der er no­get, du ger­ne vil. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Der er uro og spæn­din­ger i luft en. Du kan selv og­så væ­re den, som fi nder på at gø­re no­get vo­vet, så træd li­ge lidt var­somt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*

37). ( Svær 75). ( Mid­del 4). ( Nem

Den Kon­ge­li­ge Grøn­land­ske Han­dels nye flagskib M/ S Hans Hedt­oft stø­der mod et is­b­jerg ved Kap Far­vel og syn­ker. Ski­bet var på vej hjem fra sin jom­fru­rej­se til Grøn­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.