’ En stor fol­ke­fest’

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

START­SKUD den le­gen­da­ri­ske for­tæl­ling om par num­mer 7, som år ef­ter år li­ver op. Det er og­så seks da­ges fol­ke­fest, si­ger ar­ran­gø­ren og løbs­di­rek­tø­ren, Mi­cha­el Sand­stød.

» Spor­ten er selv­føl­ge­lig i høj­sæ­det, men det er og­så en fest, som har ud­vik­let sig til at væ­re med lysshow og med røg­ma­ski­ner. Det er ab­so­lut et pu­bli­kums­ven­ligt ar­ran­ge­ment, « si­ger Mi­cha­el Sand­stød. No­get for al­le Det er fjer­de gang, at Mi­cha­el Sand­stød ar­ran­ge­rer et af årets høj­de­punk­ter set med dan­ske øj­ne in­den for ba­ne­cy­kel­sæ­so­nen, og i år vil der væ­re fle­re for­skel­li­ge ting på pro­gram­met, som bør ha­ve in­ter­es­se­re i he­le fa­mi­li­en.

Blot for at næv­ne et ek­sem­pel er søn­dag 7. fe­bru­ar fa­stelavn, og der­for vil der bli­ve kro­net kat­te­kon­ger og - dron­nin­ger, når de mind­ste har knal­det hul på trætøn­den i mid­ten af are­na­en.

El­lers vil der og­så væ­re dan­se­gulv og spi­se­plad­ser i mid­ten af are­na­en, som det ple­jer at væ­re til­fæl­det, men fo­re­træk­ker du at sid­de på til­sku­er­plad­ser­ne og iagt­ta­ge de man­ge cy­kel­di­sci­pli­ner, er det og­så mu­ligt. Der er plads til al­le – små som sto­re.

Når Bal­lerup Su­per Are­na er fyldt Der er for­skel på, om du er par num­mer 7 el­ler en ung mand, som får chan­cen for før­ste gang. Så­dan er det. For prof­fer­ne er øko­no­mi­en en del af det, mens an­dre bru­ger det som et ud­stil­lings­vin­due - og det er den of­te til 6- da­ge­slø­bet - kan der væ­re 6.500 men­ne­sker, og iføl­ge Mi­cha­el Sand­stød var der sid­ste år 32.000 for­skel­li­ge per­so­ner, som par­ke­re­de cyk­len el­ler bi­len ude for­an for at over­væ­re ar­ran­ge­men­tet.

Må­ske gi­ver det sig selv, men når du skal ar­ran­ge­re så­dan et show, er det ik­ke no­get, du går i gang med et par da­ge i for­vej­en. Ryt­te­re be­ta­ler selv Al­le­re­de i marts be­gyn­der Sand­stød at se frem mod næ­ste år og få styr på, hvad der skal ser­ve­res for de spi­sen­de gæ­ster i mid­ten af are­na­en, hvem der skal ta­ge imod gæ­ster­ne på par­ke­rings­plad­sen og hvem, der skal stå vagt og væ­re løbs­spe­a­ker. Og så selv­føl­ge­lig den in­gre­di­ens, som er uund­vær­lig for et 6- da­ge­sløb: Ryt­ter­ne.

En eks­plo­siv og hurtig ryt­ter som Mi­cha­el Mør­køv, der ik­ke kan væ­re med i år, har tid­li­ge­re del­ta­get og og­så vun­det, men ryt­ter­ne gør det i pri­vat re­gi uden om de­res respek­ti­ve hold, hvis de da har så­dan et. De står selv for at af­hol­de ud­gif­ter som trans­port og bli­ver ind­lo­ge­ret på Ho­tel Scan­dic i Hvi­d­ov­re, men mod­ta­ger så og­så et ho­norar for at stil­le op. Et ud­stil­lings­vin­due Mi­cha­el Sand­stød øn­sker ik­ke at for­tæl­le, hvor me­get ryt­ter­ne får i kro­ner og øre, men han vil ger­ne si­ge, at be­lø­bet va­ri­e­rer fra ryt­ter til ryt­ter.

» Der er for­skel på, om du er par num­mer 7 el­ler en ung mand, som får chan­cen for før­ste gang. Så­dan er det. For prof­fer­ne er øko­no­mi­en en del af det, mens an­dre bru­ger det som et ud­stil­lings­vin­due og en mu­lig­hed for at dyr­ke den sport, de el­sker, « si­ger Mi­cha­el Sand­stød.

6- da­ge­slø­bet blev tid­li­ge­re af­vik­let i Forum i Kø­ben­havn, men har si­den 2002 fun­det sted i Bal­lerup Su­per Are­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.