Med dø­den som blin

BT - - 6- DAGESLØB 2016 - DØDSDANS

vet, men som re­gel kom­mer de op igen, let­te­re el­ler svæ­re­re for­slå­et. Men det kan og­så væ­re sær­de­les far­ligt, hvis man lan­der uhel­digt i styr­tet. Dø­de i am­bu­lan­cen Det er hi­sto­ri­en om 6- da­ge­slø­bet i Gent i 2006 et trist vid­nes­byrd om. Fem­te­da­gen af lø­bet på den hi­sto­ri­ske Het Ku­ipke- ve­lodrom bød på en in­tens af­ten, hvor fa­vo­rit­ter­ne Il­jo Kei­s­se og Robert Bart­ko lå i spid­sen for­an de span­ske kon­kur­ren­ter, Isaac Gál­vez og Jo­an Lla­ne­reas. Men med et blev af­te­nen for­vand­let til en tra­ge­die med dø­de­lig ud­gang.

Det ske­te, da Isaac Gál­vez, der var re­ge­ren­de ver­dens­me­ster i par­løb, kol­li­de­re­de med bel­gi­e­ren Di­mi­tri de Fauw. Gál­vez mi­ste­de kon­trol­len og end­te med at kø­re di­rek­te ind i ban­den. Han mi­ste­de be­vidst­he­den Jeg vil al­tid bæ­re det her med mig re­sten af mit liv. Kun ti­den kan læ­ge mi­ne sår øje­blik­ke­ligt, og i am­bu­lan­cen på vej til ho­spi­ta­let måt­te læ­ger­ne op­gi­ve at red­de hans liv.

Ulyk­ken ske­te ba­re få uger ef­ter, at den span­ske ver­dens­me­ster var ble­vet gift. Bå­de ryt­ter­ne, til­sku­er­ne og ar­ran­gø­rer­ne med 6- da­ge­s­leg­en­den Pa­tri­ck Sercu i spid­sen var dybt be­rør­te, og man be­slut­te­de straks at indstil­le lø­bet uden at gen­op­ta­ge det da­gen ef­ter. I dag er der en min­de­pla­de for spa­ni­e­ren ved ind­gan­gen til Het Ku­ipke.

Det bel­gi­ske cy­kel­sports- ikon Ed­dy Merckx hav­de talt med Gál­vez kort før ulyk­ken.

» Jeg var på Ku­ipke om ons­da­gen og hav­de en lil­le snak med ver­dens- meste­ren. At fin­de ud af, at knæg­ten er død, gør me­get ondt. En ryt­ter kan styr­te 10 gan­ge, uden at der sker no­get sær­ligt. Det må væ­re fryg­te­ligt for hans ven­ner og fa­mi­lie, « sag­de Merckx ef­ter døds­fal­det. Dob­belt ver­dens­me­ster Gál­vez var på in­gen må­de uer­fa­ren, når det kom til ba­ne­cyk­ling i al­min­de­lig­hed el­ler par­løb i sær­de­les­hed. Tværtimod hav­de han væ­ret ver­dens­me­ster i par­løb sam­men med sin fa­ste mak­ker, lands­man­den Jo­an Lla­ne­ras, al­le­re­de i 1999. Og de ef­ter­føl­gen­de to år vandt par­ret sølv i di­sci­pli­nen, in­den de igen kun­ne kal­de sig ver­dens bed­ste i 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.