D pas­sa­ger

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

Di­mi­tri De Fauw, som stød­te ind i Gál­vez, var ba­re 25 år, men han var og­så en er­fa­ren ba­ne­ryt­ter med ad­skil­li­ge bel­gi­ske tit­ler på sin sej­rs­li­ste. Han slap med over­fla­di­ske skram­mer, men hans in­dre blev der­i­mod hårdt ramt. De­pres­sion før­te til selv­mord Han be­søg­te cy­kel­ba­nen kort ef­ter. Før­ste gang var han be­svi­met, men si­den lag­de han blom­ster, der hvor man hav­de for­søgt at genop­li­ve spa­ni­e­ren.

» Jeg vil al­tid bæ­re det her med mig re­sten af mit liv. Kun ti­den kan læ­ge mi­ne sår, « sag­de han ef­ter ulyk­ken.

De Fauw men­te, at han hav­de for­år­sa­get dødsu­lyk­ken, og skyld­fø­lel­sen ud­lø­ste en de­pres­sion, der end­te med, at De Fauw tog sit eget liv tre år se­ne­re i en al­der af 28 år, kort ef­ter han i øv­rigt hav­de kørt 6- da­ge­slø­bet i Grenob­le sam­men med dan­ske Marc He­ster.

Gál­vez’ mak­ker, Jo­an Lla­ne­ras, var i før­ste om­gang og­så så ry­stet, at han var klar til at for­la­de cy­kel­spor­ten. Men et par må­ne­der se­ne­re hav­de han skif­tet hold­ning:

» Selv­føl­ge­lig har jeg tænkt på at for­la­de det he­le. Det var min før­ste re­ak­tion. Lo­gisk, na­tur­ligt, nor­malt ef­ter det der ske­te, men li­vet går vi­de­re, og det lø­ser desvær­re ik­ke no- get at gi­ve op. Ba­nespor­ten er mit liv, min drøm og min fa­mi­lie. Den be­ty­der næ­sten alt for mig, « sag­de Lla­ne­res i et in­ter­view med Marca et par må­ne­der ef­ter lø­bet i Gent, hvor han og­så in­si­ste­re­de på, at ba­nespor­ten ik­ke var ud­præ­get far­lig, og at Gál­vez’ døds­fald sim­pelt­hen var et usæd­van­ligt ulyk­ke­ligt til­fæl­de.

Året ef­ter vend­te han til­ba­ge til spor­ten, og i 2008 vandt Lla­ne­res olym­pisk guld i Bei­jing ved po­int­lø­bet og sølv i par­lø­bet sam­men med To­ni Tau­ler. Ef­ter OL stop­pe­de den den­gang 39- åri­ge ryt­ter kar­ri­e­ren.

Is­sac Gál­vez var og­så en ha­bil lan­de­vejs­ryt­ter. Han nå­e­de blandt an­dre at kø­re for Kel­me og Ba­ne­sto.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.