DE 15 PAR I 6- D BT præ­sen­te­rer her de 15 par, som stil­ler til start i 6- da­ge­slø­bet i Bal­lerup Su­per Are

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

Par num­mer 1 sponso­re­ret af ad­mi­ni­strea Mat­hi­as Krig­baum

JUNIORVERDENSMESTEREN I PAR­LØB

i 2013 har vist sig som et af de sto­re ta­len­ter i dansk cy­kel­sport. Blev ju­ni­o­r­eu­ro­pa­me­ster i 2012 i en­kelt­start, og når Krig­baum ik­ke bru­ger vin­ter­sæ­so­nen på ba­nen, kø­rer han på Ve­ran­clas­sic- Etoi- hol­det. De­bu­te­re­de i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb i 2014.

Lucas Liss

BLI­VER BE­SKRE­VET SOM

et af de stør­ste ba­ne­ta­len­ter i cy­kel­sport. Han er en fast be­stand­del af det ty ske ba­nelands­hold, Den un­ge ty sker vandt blandt an­det ver­dens­mester­ska­bet i scratch i 2015. Han har tid­li­ge­re kørt for det ty ske Team Stöl­ting- hold, der sid­ste år hav­de et sam­ar­bej­de med Team Cult. Nu er han skift et til Rad- Net Ro­se.

Par num­mer 2 sponso­re­ret af Mo­gens Lind Na­tur­gas Ser­vi­ce Ken­ny De Ke­te­le

DEN 30- ÅRI­GE RYT­TER

vandt ver­dens­mester­ska­bet i Mel­bour­ne i 2012 i par­løb og har kørt en mas­se 6- da­ge­sløb. De Ke­te­le har des­u­den vun­det en mas­se eu­ro­pa­mester­ska­ber og er en gam­mel ken­ding i Bal­lerup, hvor han ved man­ge lej­lig­he­der er drø­net rundt på de skrå bræd­der.

Moreno De Pauw

DE PAUW KØR­TE

med ved Post Dan­mark Rundt sid­ste år og er fem­dob­belt me­ster på ba­nen, hvor han blandt an­det har vun­det sam­men med Ni­ck­yt Co­cquyt i par­løb. Stor­ta­len­tet har des­u­den vist sig fi nt frem med go­de pla­ce­rin­ger i fl ere Wor­ld Cups.

Par num­mer 3 sponso­re­ret af Pre­ben Ni­el­sen An­dreas Mül­ler

EN AF FEL­TETS

mest ru­ti­ne­re­de ryt­te­re hed­der An­dreas Mül­ler. Over 80 6- da­ge­sløb har han un­der cy­kel­hjel­men og har blandt an­det dan­net par med Jes­per Mør­køv tid­li­ge­re i det kø­ben­havn­ske ar­ran­ge­ment. Mül­ler er med i Kø­ben­havn for ni­en­de gang i træk og har et fl ot ud­pluk af me­dal­jer i bå­de ty ske og østrig­ske mester­ska­ber samt en VM- sølv­me­dal­je i scratch fra 2013.

An­dreas Graf

MED FOR FJER­DE

gang i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb. Graf og Mül­ler blev nu­mer fi re i Kø­ben­havn i 2015- ud­ga­ven af 6- da­ge­slø­bet. Hans bed­ste re­sul­tat i Bal­lerup var, da han vandt EM- bron­ze i Der­ny Pa­ce. Mak­ker­par­ret Mül­ler og Graf blev eu­ro­pa­me­stre i par­løb i 2014.

Par num­mer 4 sponso­re­ret af pwc Ni­ck Stöp­ler

HOL­LÆN­DE­REN DAN­NE­DE SID­STE

år par med dan­ske Mat­hi­as Krig­baum og im­po­ne­re­de ved at bli­ve num­mer fem ved 6- da­ge­slø­bet i Bal­lerup. Er tidligt ud­råbt til et af Hol­lands stør­ste ba­ne­ta­len­ter og har le­ve­ret en ræk­ke fl ot­te top­pla­ce­rin­ger i det eu­ro­pæ­i­ske 6- da­ge­sløbs­mil­jø, men end­nu in­gen sej­re.

David Mun­ta­ner

DEN 32- ÅRI­GE SPA­NI­ER

de­bu­te­rer i Bal­lerup. Har i man­ge år væ­ret en del af det span­ske ba­nelands­hold og er let gen­ken­de­lig med si­ne 187 cen­ti­me­ter i høj­den. Han blev ver­dens­me­ster i par­løb i Co­lom­bia i 2014 sam­men med Al­bert Tor­res.

Par num­mer 5 sponso­re­ret af Pro­fi lSer­vi­ce Martin Blaha

I EN AL­DER

af 38 år er Martin Blaha en er­fa­ren her­re, der vandt sin før­ste in­ter­na­tio­na­le me­dal­je ved VM i 1995 i Ca­li i Co­lom­bia - bron­ze i hold­for­føl­gel­se. Har del­ta­get i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb i 2011 og 2012, og tjek­ken har ge­ne­relt ba­re im­po­ne­ret gen­nem stør­ste­delen af sin kar­ri­e­re.

On­drej Ven­dol­sky

DEN UN­GE TJEK­KE

er en re­la­tivt ny pro­fi l i hjem­lan­dets ba­nesport, men han har al­le­re­de for­må­et af vin­de fl ere mester­ska­ber i Tjek­ki­et. På lan­de­vej­en har han end­nu ik­ke le­ve­ret nog­le op­sigtsvæk­ken­de re­sul­ta­ter.

Par num­mer 6 sponso­re­ret af BT Da­ni­el Hol­loway

DA­NI­EL HOL­LOWAY ER

kendt for me­get an­det end si­ne ka­rak­te­ri­sti­ske bril­ler - ame­ri­ka­ne­ren har og­så præ­ste­ret at dukke op i for­skel­li­ge un­der­hol­den­de kostu­mer på fa­mi­lie­da­gen så som Batman og Kyl­ling. Gør sig mest be­mær­ket i ga­de­kri­te­ri­er, som han har vun­det me­re end 20 af i 2015.

Da­ni­el Hartvig

FEL­TETS YNG­STE RYT­TER

de­bu­te­rer i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb. Hartvig kø­rer oft e på ba­nelands­hol­det og har del­ta­get i fl ere Wor­ld Cups. Blev dansk ju­ni­o­r­me­ster i par­løb med Casper Pe­der­sen i 2014.

Par num­mer 7 sponso­re­ret af Lund­bæk & Han­sen Byg­nings­for­bed­ring A/ S Jes­per Mør­køv

OVER DE SE­NE­STE ÅR

LØ RLØDRADGA 3G0 3. 0J. A JNANUUAARR 2 2001166

har Jes­per Mør­køv ta­get det sid­ste skridt op ad sti­gen i top­pen af de in­ter­na­tio­na­le 6- da­ge­sløbs­ryt­te­re. For to år si­den vandt han eu­ro­pa­mester­ska­bet i di­sci­pli­nen der­ny på hjem­me­ba­ne i Bal­lerup og er og­så dansk me­ster i po­int- og par­løb. Blev num­mer to i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb sid­ste år.

Alex Ras­mus­sen

FOR NI­EN­DE GANG

i kar­ri­e­ren er Alex Ras­mus­sen ( stort fo­to) en del af par num­mer 7. Han har kørt syv gan­ge sam­men med Mi­cha­el Mør­køv, der i år bli­ver er­stat­tet af lil­le­bro­de­ren. Fi­re gan­ge er han kro­net som ver­dens­me­ster, blandt an­det i par­løb i 2009 i Po­len med Mi­cha­el Mør­køv. Alex Ras­mus­sen har vun­det 10 6- da­ge­sløb i kar­ri­e­ren, her­af fi re som en del af par num­mer 7 i Kø­ben­havn.

Par num­mer 8 sponso­re­ret af Ryt­ger Kø­le- og Fro­strum ApS Mel­vin Van Zi­jl

DEN HOL­LAND­SKE RYT­TER

sat­ser på en kar­ri­e­re in­den for 6- da­ge­sløb. Van Zi­jl kom­mer til Kø­ben­havns­om­rå­det med løb i Ber­lin og Bre­men i be­ne­ne, så for­men bør væ­re til at le­ve­re i Bal­lerup Su­per Are­na på et til­freds­stil­len­de ni­veau.

Eli­as Hel­leskov Busk

DE­BU­TE­RE­DE I BAL­LERUPS

6- da­ge­sløb i 2014 og har man­ge løb, in­den han blev pro­fes­sio­nel. Har i år vun­det i Bre­men og op­nå­et en tred­je­plads i Rot­ter­dam, og han har og­så væ­ret en del af 4000 me­ter- hol­det i Dan­mark, der blev ju­ni­o­r­eu­ro­pa­me­stre i hold­for­føl­gel­se i 2012.

Par num­mer 9 sponso­re­ret af Bil­hu­set Laur­sen A/ S Jas­per de Buyst

EN AF FREM­TI­DENS

mænd in­den for ba­ne­cyk­ling hed­der med stor sand­syn­lig­hed Jas­per De Buyst. Bel­gi­e­ren har de to fo­re­gå­en­de år sej­ret i lø­bet i Gent og har præ­ste­ret man­ge an­dre fl ot­te re­sul­ta­ter trods sin re­la­tivt un­ge al­der. Blev num­mer fi re sid­ste år i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb.

Marc He­ster

MARC HE­STER ER

en er­fa­ren her­re i 6- da­ge­slø­be­ne og har kørt me­re end 80 løb rundt om­kring i ver­den. Han har blandt an­det vun­det det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb i 2012 sam­men med hol­læn­de­ren Il­jo Kei­i­se, da det lyk­ke­des at be­sej­re par num­mer 7. In­ter­na­tio­nalt dan­ner han af og til mak­ker­par sam­men med Mark Ca­ven­dish.

Par num­mer 10 sponso­re­ret af HRH To­ta­len­tre­pri­se Wo­jciech Pszczo­larski

EUROPAMESTEREN OG DEN

fl er­dob­bel­te pol­ske me­ster i po­int­løb fø­rer an for sin ge­ne­ra­tion. Han blev spot­tet af 6- da­ge­slø­bets sport­s­chef, Jim­mi Mad­sen, ved det in­ter­na­tio­na­le par­løb i Bal­lerup 30. de­cem­ber.

Fre­de­rik Schwartz

DEN 23- ÅRI­GE RYT­TER

kø­rer sit før­ste pro­fes­sio­nel­le 6- da­ge­sløb. Som ju­ni­o­r­ryt­ter er han ble­vet dansk me­ster i par­løb i 2010 med Matias Gre­ve - her slog han fak­tisk Las­se Nor­man, der vandt et im­po­ne­ren­de OL- guld i om­ni­um i 2012 i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.