DA­GE­SLØ­BET ena

BT - - 6- DAGESLØB 2016 -

LLØØRRDDAAGG 3 300. J. A JNAUNAURA 2R0 126016

Par num­mer 11 sponso­re­ret af Fog Ot­to Ver­ga­er­de

VER­GA­ER­DE HAR MAR­KE­RET

sig på lan­de­vej­en for hol­det Top­sport Vlaan­de­ren- Ba­loise og har del­ta­get i fl ere sto­re klas­si­ke­re, men når det kom­mer til ba­nen, så har han og­så præ­ste­ret en mas­se fl ot­te re­sul­ta­ter - blandt an­det et eu­ro­pa­mester­skab i scratch.

Yo­e­ri Havik

HAVIK HAR AL­LE­RE­DE

vun­det to 6- da­ge­sløb i sin kar­ri­e­re og kom­mer til Kø­ben­havn som en af de sto­re pro­fi ler i det hol­land­ske hjem­land. Har blandt an­det kørt sam­men med den kend­te lan­de­vejs­ryt­ter Niki Ter­p­stra.

Par num­mer 12 sponso­re­ret af Ca­ve­rion Achim Bur­kart

BUR­KART KØ­RER MED

i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb for tred­je år i træk. I Bal­lerup har han go­de min­der fra den­gang, da han vandt EM- sølv i der­ny­pa­ce. Gan­ske som det er til­fæl­det for fl ere af de øv­ri­ge ryt­te­re ved det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb, kom­mer Bur­kart med løb i be­ne­ne fra Bre­men og Ber­lin. Mar­cel Barth

Barth ple­jer al­tid

at le­ve­re et show uden li­ge, når 6- da­ge­sløb står på ty ske­rens kalender. Kendt for at dukke op i di­ver­se ud­klæd­nin­ger skal Mar­cel Barth nok fy­re op un­der pu­bli­kum i Bal­lerup, men ty ske­ren kan og­så kø­re stærkt på en cy­kel. Vandt i 2009 Wor­ld Cup i par­løb.

Par num­mer 13 sponso­re­ret af Sand­stød Cycling Guy East

HAR KØRT PÅ LAN­DE­VEJ

sam­men med sel­ve­ste Lan­ce Arm­strong og del­ta­get i landevejsløb i over 30 for­skel­li­ge lan­de. Guy East har blandt an­det vun­det en ræk­ke me­dal­jer ved ame­ri­kan­ske mester­ska­ber i for­skel­li­ge ba­ne­di­sci­pli­ner. I 2014 kør­te han med i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb, der desvær­re for ame­ri­ka­ne­rens ved­kom­men­de blev hæm­met af syg­dom.

Si­mon Bigum

I EN AL­DER

af 19 år de­bu­te­re­de Si­mon Bigum i det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb i 2013. I år kø­rer Bigum sit fj er­de 6- da­ge­sløb i Bal­lerup. Har præ­ste­ret på et højt ni­veau i UIV Ta­lent Cup i Eu­ro­pa - sid­ste sæ­son blev det til en sam­let sejr.

Par num­mer 14 sponso­re­ret af AD­DRESS Chri­sti­an Gras­mann

I JA­NU­AR VANDT

Gras­mann sit før­ste 6- da­ge­sløb, da han var bed­ste mand i Bre­men. Sid­ste år var Gras­mann blandt de ab­so­lut bedst kø­ren­de ryt­te­re i Bal­lerup, da han sam­men med sin mak­ker, Jes­per Mør­køv, pres­se­de par num­mer 7. Ty­ske­ren måt­te dog nø­jes af med en an­den­plads.

Mar­cel Kaltz

MAR­CEL KALTZ KAN

pra­le af at ha­ve vun­det fi re 6- da­ge­sløb i kar­ri­e­ren, så det skal bli­ve spæn­den­de at se, om det stær­ke ty ske par num­mer 14 kan kø­re med om sej­ren i Bal­lerup. I 2014 vandt Kaltz det kø­ben­havn­ske 6- da­ge­sløb og er et af de stør­ste nav­ne i ty sk ba­nesport.

Par num­mer 15 sponso­re­ret af AX WOR­LD Sebastian Wots­chke

PAR NUM­MER 15

med Wots­chke og Pi­ri­us er ble­vet go­de 6- da­ge­sløbs­ryt­te­re via fl ot­te re­sul­ta­ter i UIV Ta­lent Cup. Over de se­ne­ste år har de vun­det løb i Gent og Rot­ter­dam. Fle­re gan­ge har Wots­chke og­så vist fl ot­te prø­ver på sit ta­lent i Bal­lerup.

Hans Pi­ri­us

PI­RI­US ER TREDOB­BELT

ty sk me­ster på ba­nen og kø­rer og­så som lan­de­vejs­ryt­ter og er blandt an­det ble­vet num­mer seks i lø­bet Tour of Ber­lin i 2013, som i øv­rigt blev vun­det af dan­ske Mi­cha­el Møl­ler. Par num­mer 15 ken­der hin­an­den godt og kan må­ske le­ve­re et godt re­sul­tat i Bal­lerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.