Hvis Ke­vin Magnus­sen som for­ven­tet bli­ver præ­sen­te­ret som ny Re­nault­kø­rer, har dan­ske­ren kup­pet sig til et drøm­mes­ce­na­rio som For­mel 1- kø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KUL­MI­NA­TION

Det sker, hvis han en­de­gyl­digt fortræn­ger Pa­stor Mal­do­na­do fra plad­sen som Re­naults For­mel­chauff ør i den­ne sæ­son.

Det ene­ste ’ men’ er, bå­de iføl­ge in­ter­na­tio­na­le me­di­er og BTs eg­ne kil­der, hvis Pa­stor Mal­do­na­do mod for­vent­ning kom­mer til­ba­ge til Re­nault med en ui­mod­ståe­lig po­se pen­ge med over 100 mil­li­o­ner kro­ner i. Så­dan er For­mel 1. Pen­ge kan for­vand­le vir­ke­lig­he­den dag for dag. Pri­vat­fl y til Eng­land An­ta­ger vi, at Ke­vin Magnus­sen står og smi­ler som ny Re­nault- kø­rer på ons­dag, er det kul­mi­na­tio­nen på et års in­tens kamp og jagt på et For­mel 1- sæ­de, der er in­ten­si­ve­ret den se­ne­ste uge.

Den før­ste in­di­ka­tion på, at Magnus­sen var ved at gø­re det umu­li­ge, kom, da dan­ske­ren og hans tro sponsor gen­nem fl ere år, eje­ren af Be­st­sel­ler og mil­li­ar­dær An­ders Holch Povls­en, sam­men med Ke­vin Magnus­sen fl øj til Eng­land i Hol­chs sor­te pri­vatjet for tre uger si­den.

Me­get lidt er si­den kom­met ud fra mø­det med Re­nault- bos­ser­ne i En­sto­ne, men fak­ta er, at Ke­vin Magnus­sen og An­ders Holch Povls­en mød­tes med tea­mets spid­ser.

Her har man for­ment­lig blandt an­det talt om en aft ale og øko­no­mi­en i den, hvis Pa­stor Mal­do­na­dos stor­spon­ser, Ve­nezu­e­las stat­se­je­de olie­sel­skab PDVSA, ik­ke kun­ne be­ta­le de lo­ve­de 350 mio. kr.

Det vi­des ik­ke, om An­ders Holch Povls­en har lo­vet Re­nault et mil­li­onbe­løb for at ta­ge Ke­vin Magnus­sen ind. Men mil­li­ar­dæ­ren har tid­li­ge­re po­stet an­slå­e­de 25- 30 mio. kr. op­byg­nin­gen af Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re frem til For­mel 1.

Og på ryg­te­plan gik han og­så med ind i For­mel 1- even­ty­ret i 2014 med et sponsorat af ukendt stø­rel­se af McLa­ren gen­nem fi rma­et Asos, der fi gu­re­re­de på ra­ce­rens bag­vin­ge.

Eft er snak­ken med Ke­vin Magnus­sen og An­ders Holch Povls­en tog Re­nault- bos­ser­ne til Ve­nezu­ela for at få afk la­ret Mal­do­na­dos si­tu­a­tion, og her kom de an­gi­ve­ligt tom­hæn­de­de til­ba­ge fra.

Og så gik Re­nault til­ba­ge til Ke­vin Magnus­sen, der trods en un­der­skrift på en kon­trakt med tea­met fort­sat må for­hol­de sig til, at Pa­stor Mal­do­na­do kan ven­de bil­le­det rundt med uven­te­de pen­ge i ryg­gen. Blød start Men hvad ven­ter så Ke­vin Magnus­sen, hvis han bli­ver præ­sen­te­ret i Pa­ris næ­ste uge?

Mod­sat McLa­ren er Re­nault ik­ke et team, der sat­ser på top­re­sul­ta­ter li­ge med det sam­me. 2016 bli­ver et år med op­byg­ning af et team, der først for­ven­tes at by­de ind i top fem, når den mas­si­ve re­ge­læn­dring sker i 2017.

Der­for vil det ik­ke væ­re en fi asko, hvis Ke­vin Magnus­sen ik­ke hø­rer til blandt de hur­tig­ste. Men han skal sør­ge for en ting - han skal væ­re hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mer - og det skal væ­re over­be­vi­sen­de. Så en plads i mid­ten er nok det mest sand­syn­li­ge, som tea­met ta­ger sig ud nu.

Det er nem­lig ik­ke kun hol­dets kø­re­re, der fort­sat mang­ler at bli­ve en­de­ligt be­kræft et.

Det sam­me gæl­der me­re end 30 ube­sat­te stil­lin­ger, der li­ge nu er slå­et op som le­di­ge på tea­mets nu­væ­ren­de hjem­mesi­de.

Det er ta­le om et lang­sig­tet pro­jekt, der byg­ges op lidt eft er lidt. Men med en øko­no­misk stærk og ru­ti­ne­ret bil­fa­brik bag sig.

Lyk­kes Ke­vin Magnus­sen, vil han for­ment­lig selv ha­ve svært ved at for­stå det eft er et 2015, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.