K- Mag – det op­lag­te valg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VH­vis det går, som jeg for­ven­ter, er Ke­vin Magnus­sen selv et af de sto­re nav­ne, når 2016- sæ­so­nen er over­stå­et Pe­ter Ny­gaard I VEN­TER STA­DIG på den of­fi ci­el­le be­kræft el­se fra det fran­ske team, men al­le­re­de nu kan jeg slå fast, at Ke­vin Magnus­sen er det op­lag­te valg for Re­nault.

Dan­ske­ren er den ene­ste le­di­ge kø­rer, der bå­de er er­fa­ren, hurtig og sta­bil nok til at kun­ne fø­re det nye fa­brik­s­team gen­nem den kom­men­de op­byg­nings­fa­se. Fer­ra­ris nu­væ­ren­de si­mu­la­tor- kø­rer, fran­ske Je­an- Eric Vergne, er den ene­ste an­den kø­rer, der eft er min me­ning kun­ne kom­me ind i bil­le­det, men det er be­mær­kel­ses­vær­digt ( og en kæm­pe ca­deaux til Magnus­sen), at Re­nault har valgt de­res lands­mand fra.

Og jeg kan ik­ke la­de væ­re med at smi­le lidt ad Ro­main Grosje­ans skæb­ne. Fransk­man­den var Lo­tus’ stær­ke­ste kort i den svæ­re 2015- sæ­son og drøm­te højlydt om, at Re­nault vil­le over­ta­ge tea­met. Men da for­hand­lin­ger­ne mel­lem Lo­tus og Re­nault trak ud, tur­de fransk­man­den ik­ke ven­te læn­ge­re, og han snup­pe­de den plads hos det nye Haas- team, der el­lers var til­tænkt Magnus­sen. Nu ser det så ud til, at dan­ske­ren får det sæ­de i det nye, fran­ske na­tio­nal- team, Grosje­an drøm­te om. Og Grosje­an kø­rer i 2016 for ame­ri­kan­ske Hass – med et per­son­ligt sponsors­hip fra dan­ske Sei­er Ca­pi­tal. Så un­der­lig, ulo­gisk og ubarm­hjer­tig kan For­mel 1 væ­re. MEN OG­SÅ PÅ an­dre om­rå­der er Ke­vin Magnus­sen det op­lag­te valg for Re­nault. Det plan­lag­te Pa­stor Mal­do­na­do/ Jo­ly­on Pal­mer li­neup vil­le sand­syn­lig­vis væ­re det sva­ge­ste i For­mel 1- VM 2016, men Magnus­sen/ Pal­mer er en langt me­re slag­kraft ig co­ck­tail.

Jeg har fulgt Pal­mer i GP2 igen­nem fi re år, hvor han ær­ligt talt ik­ke im­po­ne­re­de. OK – han vandt 2015- mester­ska­bet, men de tre års til­løb var me­get langt. Hans fre­dags- træ­nin­ger for Lo­tus’ For­mel 1- team i 2015 over­be­vi­ste mig hel­ler ik­ke om, at den 25- åri­ge eng­læn­der er en frem­ti­dig ver­dens­me­ster. Hvis Pal­mer skul­le ha­ve crash- kon­gen Mal­do­na­do som læ­re­me­ster i sin før­ste For­mel 1- sæ­son, hav­de det set skidt ud for ham. Men hvis han kan læ­ne sig op ad Magnus­sen, der har fl ere års er­fa­ring fra det tid­li­ge­re top­team McLa­ren, er der sta­dig håb for Pal­mer.

Og når nu Re­nault må gø­re co­me­ba­ck uden en fransk kø­rer, er Magnus­sen en god løs­ning. Han har gen­nem sin ju­ni­o­r­kar­ri­e­re haft tæt­te links med den fran­ske fa­brik, og kør­te tre sæ­so­ner i Re­naults ju­ni­o­r­klas­ser. I 2009 blev han num­mer to i NEC- se­ri­en for For­mel Re­nault 2,0, og i 2012- 13 tog han de sid­ste skridt mod For­mel 1- kar­ri­e­ren i Re­naults Wor­ld Se­ri­es ( han vandt mester­ska­bet i 2013). KE­VIN MAGNUS­SEN MANG­LER må­ske det fran­ske pas, men Re­nault kan med ret­te hæv­de, at han er en kø­rer af ’ egen avl’. Han har end­da kørt Re­nault Clio Cup på Jyl­lands- Rin­gen! Med 23 år har Ke­vin Magnus­sen og­så den op­ti­ma­le al­der for Re­nault, der kan op­byg­ge de­res nye team om­kring dan­ske­ren. Jeg hø­rer ryg­ter om, at Re­nault al­le­re­de i 2017 vil for­sø­ge at kapre et af de helt sto­re nav­ne i fel­tet, men jeg tror ik­ke, Magnus- sen be­hø­ver be­kym­re sig. Hvis han som for­ven­tet sæt­ter Pal­mer på plads i 2016, er det eng­læn­de­ren, der må vi­ge plad­sen. Og de nu­væ­ren­de ’ sto­re nav­ne’ er al­le be­ty­de­ligt æl­dre end Magnus­sen, så og­så på den lan­ge ba­ne er dan­ske­ren den op­lag­te løs­ning for Re­nault.

Og en­de­lig: Hvis det går, som jeg for­ven­ter, er Ke­vin Magnus­sen selv et af de sto­re nav­ne, når 2016- sæ­so­nen er over­stå­et.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.