De man­ge spørgs­mål

BT - - EM I HÅNDBOLD -

LAND­STRÆ­NE­REN ER NÅ­ET frem til, at det er mang­len­de kil­le­rin­stinkt un­der EM, som er af­gø­ren­de for, at Dan­mark nu står med en fi asko- hør­men­de sjet­te­plads som ud­byt­tet af an­stren­gel­ser­ne i Po­len.

Tja... Det har Gud­mun­dur Gud­munds­son jo så­dan set ret i, når man ser på de sid­ste mi­nut­ter af de fa­ta­le mel­lem­run­de­kam­pe mod Sve­ri­ge og Tys­kland. Men i min op­tik bur­de de op­gør al­drig væ­ret ble­vet så tæt­te. Der­til skal de dan­ske spil­le­re sim­pelt­hen ba­re væ­re dyg­ti­ge­re end de­res mod­stan­de­re.

Der­for må Gud­munds­son og­så ha­ve no­te­ret sig en lang ræk­ke spørgs­mål i sin grøn­ne no­tes­bog, som ik­ke kun hand­ler om ky­nis­me – men og­så om sel­ve spil­let. Her kom­mer mi­ne bud på, hvil­ke te­ma­er og spørgs­mål der i hvert fald bur­de stå no­get om. JEG SY­NES, DET er fair at stil­le spørgs­må­let: Kan Dan­mark vin­de en ti­tel med Mads Chri­sti­an­sen på høj­re ba­ck? Han mang­ler helt en­kelt kva­li­tet i det off en­si­ve spil. Det bli­ver – spe­ci­elt mod de bed­ste na­tio­ner – så si­de­læns og ufar­ligt, at det er alt for let for mod­stan­der­ne at luk­ke ned for den dan­ske bag­kæ­de. Det er jo ik­ke til­fæl­digt, at bå­de Sve­ri­ge og Tys­kland for­sø­ger sig med et 4- 2 for­svar, hvor de si­ger re­elt til Mads Chri­sti­an­sen, at de ik­ke reg­ner ham for en trus­sel.

Pe­ter Bal­ling faldt igen­nem i de få mi­nut­ter, han fi k i EMs ind­led­ning, men han vi­ste prø­ver på sit ni­veau mod Frank­rig. Men er det nok, når der er no­get på spil i de af­gø­ren­de kam­pe?

Jeg har sav­net Kas­per Søndergaard ved den­ne slut­run­de. Hans gen­nem­brud­s­kraft , hans skud fra di­stan­cen, hans blik for stre­gen; ja, al­le hans off en­si­ve vå­ben. De vil­le ha­ve hjul­pet Dan­mark. Må jeg fo­re­slå Gud­munds­son, at han rin­ger til Søndergaard og prø­ver at lok­ke ham til­ba­ge? Det vil­le klæ­de lands­hol­det vold­somt.

Apro­pos før­nævn­te Pe­ter Bal­ling og Ale­xan­der Lyng­gaard? Hvor­for er de med, når land­stræ­ne­ren ik­ke vil bru­ge dem? Vi ta­ler al­le om den im­po­ne­ren­de dan­ske bred­de – så må det da væ­re mu­ligt at fi nde 16 spil­le­re, man tror på? ET AN­DET PUNKT er fl øje­ne. Hvor­for har Dan­mark ik­ke i hø­je­re grad for­må­et at is­ce­ne­sæt­te An­ders Eg­gert, Las­se Svan Han­sen og Hans Lind­berg, som al­le til­hø­rer den ab­so­lut­te eli­te på de­res po­si­tio­ner – og Casper U. Mor­ten­sen hol­der og­så et for­nuft igt ni­veau? Det dan­ske spil har ge­ne­relt mang­let bred­de, og det er blandt an­det gå­et ud over fl øje­ne.

Play­ma­ker­po­sten har og­så hal­tet. Der var sto­re for­vent­nin­ger til Ras­mus Lau­ge før den­ne slut­run­de, men Lau­ge har end ik­ke væ­ret i nær­he­den af at le­ve op til til­li­den, og han har væ­ret en skyg­ge af den spil­ler, der har le­ve­ret på et højt ni­veau i eft er­å­ret hos Flens­burg- Han­dewitt. Mads Mensah har væ­ret god­kendt, men lands­hol­det har mang­let en kølig hånd­bold­hjer­ne, der kan ta­ge sty­rin­gen og sup­ple­re Mik­kel Han­sen på den front, for han har van­ske­ligt ved at tem­pe­re­re spil­let, når han bli­ver mands­op­dæk­ket. MI­CHA­EL DAM­GAARD HAR væ­ret et friskt pust, men det er ik­ke som klas­sisk play­ma­ker, han er en ge­vinst. Han er for me­get en ’ shoo­ter’, og Dam­gaard har brug for at bli­ve holdt i kort snor, når det ik­ke fun­ge­rer for ham. Det gjor­de det ek­sem­pel­vis ik­ke i slut­nin­gen af op­gø­ret mod Tys­kland, hvor han skød og skød og end­te med at få en skur­kerol­le.

Og hvor­for for­svandt det dan­ske kon­tr­a­spil i de sid­ste kam­pe? Det var høj klas­se i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.