Mur­ray er klar til Djoko­vi­cre­van­che i Au­stra­li­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FINALEBRAG

An­den­se­e­de­de An­dy Mur­ray var i sto­re pro­ble­mer mod den 25- åri­ge ca­na­di­er Mi­los Ra­o­nic i se­mi­fi na­len ved Au­stra­li­an Open i ten­nis. Bri­ten var ne­de med 1- 2 i sæt, men end­te med at ta­ge sej­ren med 4- 6, 7- 5, 6- 7, 6- 4 og 6- 2. Der­med er han klar til en gen­ta­gel­se af sid­ste års fi na­le mod ver­den­set­te­ren Novak Djoko­vic.

Fa­vo­rit­ten Mur­ray fi k en for­fær­de­lig ind­led­ning på se­mi­fi na­len mod den ca­na­di­ske su­per­ser­ver.

Han lag­de ud med at bli­ve brudt rent af Ra­o­nic, men op­pe 40- 0 i ca­na­di­e­rens serv i det eft er­føl­gen­de par­ti så det ud til, at Mur­ray hur­tigt vil­le ud­lig­ne.

Ra­o­nic fandt dog de sto­re ser­ver og det so­li­de spil frem, tog fem po­int på stri­be og var i ste­det for­an med 2- 0

Trods bre­ak­bol­de lyk­ke­des det al­drig bri­ten at hen­te det tab­te til­ba­ge, og Mi­los Ra­o­nic tog før­ste sæt med 6- 4.

Ten­den­sen med at hol­de serv fort­sat­te i an­det sæt, men ved 6- 5 fi k Mur­ray en­de­lig gang i si­ne re­tur­ne­rin­ger, og han til­spil­le­de sig en sæt­bold ved 40- 30.

På sin sjet­te bre­ak­bold i kam­pen tog bri­ten an­det sæt med 7- 5. Un­der pres Tred­je sæt var og­så spæn­den­de he­le vej­en, og sæt­tet gik i tie­bre­ak, hvor ca­na­di­e­ren via go­de ser­ver og for­nuft igt spil på Mur­rays ser­ver brag­te sig for­an 2- 1.

Det be­tød, at Mur­ray var un­der mak­si­malt pres. De to sid­ste sæt skul­le vin­des, hvis han skul­le ha­ve mu­lig­he­den for at re­van­che­re sid­ste års fi na­le­ne­der­lag til Djoko­vic.

Bri­ten kom op med et ser­ve­gen­nem­brud i fj er­de sæt, og selv om Ra­o­nic fi k to bre­ak­bol­de ved stil­lin­gen 4- 5, af­vær­ge­de Mur­ray pro­ble­mer­ne og tog sæt­tet hjem.

I fem­te og af­gø­ren­de sæt var Mur­ray oven­på fra start. Mi­los Ra­o­nic der­i­mod så tung og træt ud, hvil­ket gav fl ere upro­vo­ke­re­de fejl fra ca­na­di­e­ren.

Det ud­nyt­te­de an­den­se­e­de­de Mur­ray til at bry­de Ra­o­nic’ to før­ste ser­ve­par­ti­er, og så hav­de Ra­o­nic ik­ke me­get me­re at kom­me med i den lidt over fi re ti­mer lan­ge ma­ra­ton­kamp.

Au­stra­li­an Open- fi na­len mel­lem Mur­ray og Djoko­vic spil­les i mor­gen for­mid­dag. Kvin­der­nes fi na­le mel­lem ver­den­set­te­ren Se­re­na Wil­li­ams og ty­ske An­ge­lique Ker­ber er pro­gram­sat til at bli­ve spil­let tid­ligst klok­ken 9.30 i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.