Skils­mis­ser krad­ser

BT - - INDHOLD -

Jeg har al­tid tænkt, at jeg var så­dan én, der ik­ke blev skilt. Det vi­ste sig at væ­re for­kert. Det er en sorg – men så­dan er det. Brud­det har væ­ret læn­ge un­der­vejs. Så læn­ge, at det har væ­ret nær­mest umu­ligt at se med det men­ne­ske­li­ge øje, at der fak­tisk var en be­væ­gel­se i gang. Folk om­kring min mand og jeg har haft svært ved at for­stå, hvad vi har gang i. For vi er ble­vet de­le­for­æl­dre og skif­tes nu til at bo en uge med bør­ne­ne i vo­res fæl­les hus og en uge i vo­res nye lej­lig­hed. Det fun­ge­rer per­fekt for bør­ne­ne. Og bed­re end man skul­le for­ven­te for os voks­ne. Må­let er at hol­de fast i dét, der fun­ge­rer – nem­lig vo­res fa­mi­lie, og at ac­cep­te­re det, der ik­ke fun­ge­re­de – os som par. I den­ne uge ser vi i ma­ga­si­net på skils­mis­ser: Hvor­for de er farlige for vo­res hel­bred. Hvor­dan man kla­rer sig igen­nem med fær­re­st skram­mer – på bå­de børn og voks­ne. Mie Molt­ke de­ler ud af dét, hun lær­te af sit æg­te­skab. Mens Mi­chel­le Hvi­id op­for­drer for­æl­dre til at drop­pe den dår­li­ge samvit­tig­hed – og stil­le krav til bå­de di­ne, mi­ne og vo­res børn. Uan­set om man er så­dan èn, der bli­ver skilt – el­ler ej, er der me­get at bli­ve klog af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.