’ Børn skal og­så ta­ge an­svar for den nye fa­mi­lie’ E

BT - - KENDER DU DET? -

n Fa­ce­book­ven spurg­te i sid­ste uge, om no­gen kend­te en ba­by­sit­ter, der vil­le væ­re vå­ge­vagt for to dren­ge på 3 år. Godt nok var hu­sets te­e­na­ge­re og­så hjem­me, men det var en skils­mis­se­fa­mi­lie, og de sto­re un­ger ( på 12 og 14 år) vil­le ik­ke ha­ve an­sva­ret for de små. Nå? Tænk­te jeg. Men de vil vel ger­ne ha­ve rent, læk­kert tøj og tjek­ke­de mo­bil­te­le­fo­ner med abon­ne­ment og en va­ri­a­tion af mu­lig­he­der til mor­gen­ma­den? Og mon ik­ke og­så de ger­ne vil ha­ve bi­o­graf­bil­let­ter, nye sne­a­kers og Net­flix? I min bog er reg­len, at man må yde, hvis man vil ny­de. Men det, der i gam­le da­ge var pæ­re­let, nem­lig tom­mel­finger­reg­len om, at to børn, hvis al­der til­sam­men gi­ver 18 år, sag­tens kan væ­re ale­ne hjem­me, er nu en to­talt kom­pli­ce­ret lig­ning med eks’er i ste­det for x’er. Og i sid­ste en­de er det of­te, som her bør­ne­ne, der be­stem­mer re­sul­ta­tet. Pro­ble­met er, at vi voks­ne har gro­tesk dår­lig samvit­tig­hed. Der­for ly­der de mest håb­lø­se te­e­na­ge- ar­gu­men­ter, som ’ jeg vil ik­ke ha­ve an­sva­ret’, plud­se­lig ret for­nuf­ti­ge. Vi tør nem­lig ik­ke stå ved vo­res livsvalg, og på­dut­te dem de nye fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner, som de stak­kels børn ik­ke selv har valgt. Der­for skal fi­re un­ger, med en sam­men­lagt al­der på 32 år, plud­se­lig ha­ve ba­by­sit­ter. Jeg sy­nes, man be­rø­ver skils­mis­se­un­ger en vig­tig op­le­vel­se i for­sø­get på at spa­re dem for at ta­ge an­svar for den nye fa­mi­lie. I mi­ne øj­ne kom­mer de til at be­ta­le pri­sen for for- æl­dre­nes klud­der – én gang til. Når vi stjæ­ler de­res mu­lig­hed for at læ­re at ta­ge an­svar, for at væ­re vig­ti­ge i en fa­mi­lie, for at væ­re no­get for no­gen. For at fin­de en ba­lan­ce i de nye pap­sø­sken­de­for­hold, de har så svært ved. I ste­det læ­rer vi dem – egois­me. Nog­le af mi­ne bed­ste barn­doms­min­der er fra af­te­ner, hvor min sto­re­bror og jeg var ale­ne hjem­me. Så spi­ste vi suk­ker med hav­re­gryn i stu­en – na­tur­lig­vis. Med ski­hop i fjer­ne­ren. Vi hav­de pu­de­kamp. Va­ske­de ik­ke op. Og bør­ste­de ik­ke tæn­der. Li­ge in­den mi­ne for­æl­dre kom hjem, le­ge­de vi ’ gæ­ster­ne kom­mer’ og ryd­de­de på fem mi­nut­ter ube­hjæl­pe­ligt og håb­løst op – ef­ter de­vi­sen om, at krum­mer på bor­det er væk, når de fe­jes på gul­vet. Der var selv­føl­ge­lig og­så den­gang, hvor vi vil­le ski­de på de gam­le, for­stok­ke­de idi­o­ters me­nings­lø­se reg­ler... og lod min el­ske­de un­du­lat fly­ve – i he­le hu­set. Det syn­tes hund­en og­så var sjovt. Den lå og sov i stu­en, da den fi­ne­ste blå god­bid kom fly­ven­de for­bi. Så Bam­se åd Twe­e­ty. Og vi blev trø­stet af na­bo­en Lot­te. Den dag lær­te vi vir­ke­lig me­get. Nu til dags er reg­len med de 18 år sus­pen­de­ret. Børn ta­ger ik­ke an­svar for hin­an­den. Men i for­sø­get på at gø­re al­le gla­de bli­ver in­gen gla­de. Hvis det var mig, der hav­de 3- åri­ge tvil­lin­ger, der skul­le pas­ses, og te­e­na­ge­re i væ­rel­set ved si­den af, vil­le jeg ta­ge kam­pen op med de for­kæ­le­de un­ger og for­kla­re dem, at jeg er en ’ sam- pak’. Hvis man vil ha­ve det sø­de, må man ta­ge det su­re med. Jeg vil­le for­kla­re bå­de bør­ne­ne – ( di­ne, mi­ne og vo­res) de an­dre voks­ne – ( bå­de dem jeg har valgt, fra­valgt, er ble­vet fra­valgt af og dem jeg har få­et foræ­ren­de), at al­le må bi­dra­ge. Der er ot­te års al­der­s­for­skel på mi­ne un­ger. Benja­min ( på 17 år) be­gynd­te at pas­se Ka­mil­le ( på 9 år) for ca. 4 år si­den. Det har i dén grad styr­ket de­res bånd, og væ­ret en ga­ve for al­le. Jeg hav­de ik­ke kun­net få en­der­ne til at mø­des uden de­res hjælp. Så vig­ti­ge er de. Og det kan de bru­ge, når de sam­ler me­rit­po­int til at bli­ve he­le men­ne­sker. At væ­re no­get for no­gen, ry­ger li­ge ind på selv­vær­det... Det gør det ik­ke at væ­re små, egoi­sti­ske in­di­vi­der der ’ ik­ke vil ha­ve an­sva­ret’ – må­ske end­da med op­bak­ning fra en fors­må­et ’ eks’ på en helt an­den ma­tri­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.