Slap aaah...

BT - - KORT NYT - Katja Maria Sa­lo­mon­sen

• • • •

We­e­kend - 30.01.2016 Spa- dron­nin­gen Il­se Ja­cob­sen ud­vi­der nu skøn­heds­im­pe­ri­et med tre be­ro­li­gen­de duft lys ( 195 kr. stk.) og en ga­ve­æ­ske med mi­ni­ud­ga­ver af den be­ru­sen­de tre­e­nig­hed ( 195 kr.). ’ Spa Relaxa­tion’ med man­da­rin, sol­bær og myn­te sæt­ter sce­nen for en af­stres­sen­de spa- dag. Ma­tas. dk Su­per­model­ler­ne Lily Do­nald­son og Ken­dall Jen­ner i en af­stres­sen­de stund in­den showstart ( Fen­di). Fo­to: Scan­pix Vin­ter­tid er in­flu­en­za­tid. Fø­ler man sig sløj, læg­ger de fle­ste au­to­ma­tisk hån­den på pan­den for at tjek­ke om, man har fe­ber. Men det gi­ver ik­ke me­get me­ning, si­ger Al­lan Ran­d­rup Thomsen, der er pro­fes­sor i eks­pe­ri­men­tel viro­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, til vi­den­skab. dk. » Som en lil­le for­a­na­ly­se kan det væ­re ud­mær­ket at fø­le på pan­den, for når din ker­ne­tem­pe­ra­tur sti­ger, luk­ker di­ne kar op, og der­med bli­ver hu­den og­så var­me­re. « Men for at mær­ke om der er fe­ber, skal man kun­ne re­gi­stre­re en var­me­for­skel. Det kan man ik­ke på sig selv. For er man fe­ber­ramt, bli­ver hæn­der­ne og­så var­me­re. Det er alt­så kun an­dre, der kan mær­ke, om du er varm. I øv­rigt er der in­gen grund til at mær­ke på pan­den. Kin­den er li­ge så god en in­di­ka­tor. Er ker­ne­tem­pe­ra­tu­ren på me­re end 38 gra­der har man fe­ber. Selv om man er sløj er det fak­tisk godt. Un­der en in­fek­tion, be­der hor­moner fra im­mun­sy­ste­met hjer­nen om at dre­je på ter­mosta­ten og sæt­te tem­pe­ra­tu­ren op. » Det ser ud til, at vo­res cel­ler re­a­ge­rer hur­ti­ge­re og kraf­ti­ge­re, når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger. Så det har vær­di, når in­fek­tio­nen skal be­kæm­pes, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.