N

BT - - INTERVIEW - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Claus Bech år år man goog­ler ’ Mie Molt­ke’, er det hver­ken de tri­um­fer, hun har op­nå­et gen­nem man­ge år som pro­fes­sio­nel dan­ser, el­ler hen­des virk­som­hed, hen­des søn el­ler hen­des skils­mis­se, der først pop­per op. Det er der­i­mod det ’ fak­tum’, at hun har væ­ret i et åbent for­hold. Den op­lys­ning vil­le hun ger­ne stre­ge ud og slet­te for evigt, hvis hun kun­ne.

» Folk spør­ger he­le ti­den om dét med åb­ne for­hold, og så­dan et har jeg alt­så ik­ke. Det var ét in­ter­view. Ét. Der blev klip­pet i det, så det frem­stod som om, jeg hav­de et åbent for­hold. Men dét, jeg sva­re­de på, var, om jeg hav­de haft sex med en an­den end min mand, « si­ger hun op­gi­ven­de.

» Mig i et åbent for­hold? Al­drig, « fast­slår hun.

Til gen­gæld er det helt rig­tigt, at hun indtil for ny­lig var i et for­hold til en mand, der lær­te hen­de, hvad tan­tra er.

» Folk tror, tan­tra er det sam­me som et åbent for­hold. Men tan­tra er ik­ke ba­re alt mu­lig skør sex. Det er en æld­gam­mel spi­ri­tu­el fi­lo­so­fi om at åb­ne hjer­tet og si­ge ja til kær­lig­he­den. Bl. a. kær­lig­he­den til en selv. «

Den stær­ke kob­ling til sex er ik­ke no­get, Mie Molt­ke gen­ken­der. For hen­de er tan­tra en livs­stil og en fi­lo­so­fi, hvor hun he­le ti­den øver sig i at åb­ne sig for kær­lig­he­den til sig selv.

» Det hand­ler om at sø­ge det ær­li­ge. At øve sig i at væ­re ær­lig over for sig selv. Jeg tror på at slip­pe kon­trol­len og over­gi­ve mig til det flow, der op­står, når vi ik­ke er fik­se­ret på, hvad der er rig­tigt og for­kert. Når vi ik­ke døm­mer, for­moder og kon­klu­de­rer. Dén øvel­se er en stor del af min hver­dag, « si­ger hun al­vor­ligt.

At 34- åri­ge Mie Molt­ke en vin­ter­dag i 2016 skul­le sid­de på en kø­ben­havnsk café og for­sva­re tan­ker­ne bag tan­tra, det vil­le hun og al­le, der kend­te hen­de en­gang, ha­ve for­s­vo­ret.

man­ge år var det nem­lig di­sci­plin, kon­kur­ren­ce og ’ nej tak’, der præ­ge­de hen­des liv.

ISkyld, skam og selv­til­lid

Mie Molt­ke lig­ner sig selv, som man ken­der hen­de fra ’ Vild med dans’. På en kold vin­ter­mor­gen mø­der hun ik­ke op i kjo­le, men smyk­ker­ne gli­trer på fin­gre­ne, ma­keup­pen og det ly­se hår sid­der per­fekt, og smilet er hvidt og bredt, som man ken­der det fra TV2s dan­se­gulv.

» Jeg vil ger­ne snak­ke om skyld og skam, « si­ger hun med fast stem­me.

Skils­mis­sen fra Lai Yde er in­gen hem­me­lig­hed. Og sex er fint nok... Men be­hø­ver det al­tid at væ­re sex, hun skal ta­le om? Når der nu er no­get, hun sy­nes er så me­get vig­ti­ge­re: Nem­lig at kvin­der får et me­re na­tur­ligt og ær­ligt for­hold til de­res krop.

In­gen er bed­re til at læ­re dem hvor­dan end Mie Molt­ke, for hun har i man­ge år kæm­pet mod sin krop og holdt den ne­de med slan­ke­ku­re og hård di­sci­plin i træ­nings­lo­ka­let.

Me­get af hi­sto­ri­en hand­ler om en sku­e­spil­ler, der hed­der Lai Yde. Men ham kom­mer vi til.

Hun har ik­ke travlt og vil ger­ne bå­de be­gyn­de med be­gyn­del­sen, tæn­ke over si­ne ord og spi­se den mor­gen­mad, som står for­an hen­de – skyr, frugt og kaf­fe.

» Si­den jeg var 13- 14 år, har jeg syn­tes, at jeg var for tyk. Jeg be­gynd­te på slan­ke­ku­re og kan hu­ske, at jeg sag­de, det ba­re li­ge var, indtil jeg ha­ve få­et styr på væg­ten. El­ler ba­re li­ge til ef­ter jul, « hu­sker Mie Molt­ke om ti­den, hvor hun var godt på vej ind i kon­kur­ren­ce­dan­sen.

Men i dan­se­ver­de­nen er der ik­ke no­get, der hed­der en hurtig kur. Slan­ke­ku­re er for man­ge en livs­be­tin­gel­se og et evigt pro­jekt. I lø­bet af si­ne te­en-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.