Fed­tet

BT - - SLANK -

Man­ge af mi­ne kli­en­ter tror, at de skal skæ­re alt fedt fra for at slan­ke sig. Det er helt for­kert. For at ta­be fedt, skal du spi­se fedt. Jeg ved godt, at det ik­ke umid­del­bart gi­ver me­get me­ning. Men mo­nou­mæt­tet fedt, som fi ndes i bl. a. mand­ler, pista­ci­e­nød­der, avo­ca­do, oli­ven og rap­so­lie, sør­ger bl. a. for, at krop­pen ik­ke lag­rer det us­un­de fedt på ma­ven og om­kring or­ga­ner­ne, hvor det øger din ri­si­ko for bl. a. di­a­be­tes, hjer­te­kar syg­dom­me og hor­monel­le uba­lan­cer.

Di­ne cel­ler har brug for fedt­stoff er for at kun­ne af­gi­ve det fedt, der sid­der på si­de­be­ne­ne. Man­ge slan­ker sig på den kor­te ba­ne ved at skæ­re ned på fed­tet. Men det kan på den lan­ge ba­ne re­sul­te­re i, at stof­skift et sæn­kes.

Om­e­ga 3- oli­er gør det mod­sat­te. De øger stof­skift et og skru­er op for krop­pens for­bræn­ding. Om­e­ga 3 fi ndes i fed fi sk som laks og ma­k­rel, og er en livs­nød­ven­dig fedt­sy­re. Så spis den fe­de fi sk el­ler tag et kost­tilskud.

I 90er­ne fi k vi tu­det ører­ne ful­de om at spa­re på fed­tet. Na­tur­lig­vis er der man­ge kal­o­ri­er i fedt, men det er ik­ke alt fedt, der er us­undt for krop­pen.

’ Low carb high fat- ku­re’ er po­pu­læ­re. BT skrev i novem­ber om en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se la­vet på Har­vard Uni­ver­si­ty i USA, der vi­ste hvil­ken slan­ke­kur, der er den mest eff ek­ti­ve. Det vi­ste sig, at væ­re ku­re, hvor man skæ­rer ned på kul­hy­dra­ter og op for fed­tet.

Sundt fedt

Den mest eff ek­ti­ve vej til en god for­bræn­ding er sun­de fedt­stoff er, som bør kom­bi­ne­res med pro­te­in og grønt­sa­ger, der spi­ses så rå som mu­ligt.

En god start på da­gen kan f. eks. væ­re en om­e­let med grønt­sa­ger, frokost kan væ­re en grønt­sags­sup­pe med kyl­ling og mid­dag en kød- el­ler fi ske­ret med sa­lat. Som mel­lem­må­l­ti­der kan du spi­se osteb­jæl­ker, oli­ven, nød­der, mand­ler, ker­ner, en ski­ve palæ­o­brød m. m.

Hold dig der­i­mod fra pas­ta, brød, ris m. m, der kan mod­vir­ke et eff ek­tivt vægt­tab.

En sund tarm­fl ora er og­så vig­tig for en vel­fun­ge­ren­de ma­ve og en nor­mal vægt. Du kan for­bed­re din tarm­fl ora ved at få fl ere sun­de bak­te­ri­er – via A38, pro­bi­o­ti­ske til­skud el­ler til­skud af mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er. Sam­ti­dig styr­ker du krop­pens im­mun­for­svar og kan sand­syn­lig­vis und­gå de sæd­van­li­ge for­kø­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.