HJER­TET

BT - - TEMA -

• Hjer­nen re­a­ge­rer på psy­kisk el­ler fy­sisk stress ved at sen­de sto­re mæng­der stress- hor­mon via ner­ver­ne til hjer­tet. Stresshor­moner­ne for­tæl­ler hjer­tet, at det skal slå kraf­ti­ge­re og hur­ti­ge­re. Det er nor­malt, men ved så­kaldt ’ Bro­ken Heart Syn­dro­me’ er sti­mu­la­tio­nen så kraf­tig, at det har den stik mod­sat­te virk­ning. Hjer­tet svig­ter og mi­ster sin op­rin­de­li­ge pum­pe­funk­tion. Hjer­tet bli­ver ty­pisk lam­met i spid­sen og mid­ten af ven­stre ho­ved­kam­mer, mens top­pen bli­ver ved at træk­ke sig sam­men, så hjer­tet får va­se­form. Til­stan­den ram­mer ty­pisk æl­dre kvin­der. • Det be­ty­der, at hjer­tet pum­per dår­li­ge­re. Kom­mer man ik­ke i be­hand­ling in­den for et døgn, kan man dø. I den ve­st­li­ge ver­den kom­mer de fle­ste dog i be­hand­ling, for symp­to­mer­ne er vold­som­me. F. eks. kan man op­le­ve ån­de­nød, kvæl­nings­for­nem­mel­ser, vold­som­me smer­ter ved bry­stet, svim­mel­hed og opkast. Man­ge for­veks­ler til­stan­den med en blod­prop. Pa­tien­ter med ’ Bro­ken Heart Syn­dro­me’ har en god prog­no­se og kom­mer sig of­test ef­ter et par uger med hjer­te­me­di­cin som f. eks. be­tablok­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.