HO­VE­D­ET

BT - - TEMA -

• Man kan op­le­ve kon­cen­tra­tions­be­svær, bli­ve me­re ag­gres­siv, fø­lel­ses­la­det, mod­løs og få lyst til at iso­le­re sig. Man kan og­så op­le­ve de­ci­de­ret ho­ved­pi­ne el­ler søvn­be­svær. • I vær­ste til­fæl­de kan symp­to­mer­ne ud­vik­le sig til en de­pres­sion. Det skyl­des det stresshor­mon, som krop­pen ud­skil­ler, når man er i sorg. Hor­monet får hjer­tet til at ban­ke hur­ti­ge­re og øger blod­tryk­ket. For­skel­len på sorg og de­pres­sion er, at den pri­mæ­re re­ak­tion i sorg er, at man sav­ner. Man æn­drer ik­ke sel­vop­fat­tel­se, som man gør, når man er de­pri­me­ret. Fø­lel­ser som ned­tryk­t­hed og håb­løs­hed vil væ­re me­re kon­stan­te, når der er ta­le om de­pres­sion. Bli­ver man­først de­pri­me­ret, er ri­si­ko­en for hjer­te- kar- syg­dom yder­li­ge­re for­ø­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.