D

BT - - TEMA - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Emil Hou­gaard et kan ly­de nær­mest umen­ne­ske­ligt hårdt at skul­le sid­de i so­fa­en og for­tæl­le bør­ne­ne, at skils­mis­sen er en fæl­les be­slut­ning – vel vi­den­de at ens part­ner har mødt en an­den.

Ik­ke de­sto min­dre er det en af de man­ge ka­me­ler, det er nød­ven­digt at slu­ge, hvis en skils­mis­se skal for­vol­de mindst mu­lig ska­de på bå­de børn og voks­ne.

Det er ben­hårdt at bli­ve skilt. Men de voks­nes vre­de og sorg ska­der bør­ne­ne. Og og­så for­æl­dre­ne li­der, når kom­mu­ni­ka­tio­nen en­der i kon­fron­ta­tion og be­brej­del­ser.

Bo­gen ‘ Skils­mis­sens ABC’ vi­ser, hvor­dan man kan læg­ge de sår­e­de fø­lel­ser til si­de og kom­me gen­nem kri­sen – som fa­mi­lie.

» Det er svært men vig­tigt at si­ge ’ vi’, når bør­ne­ne skal hø­re om be­slut­nin­gen. El­lers kom­mer de til at fø­le, at de skal ta­ge par­ti over­for den

We­e­kend - 30.01.2016 svig­te­de. Det ska­ber sto­re uba­lan­cer, og selv man­ge år ef­ter skils­mis­sen kan bør­ne­ne væ­re fan­get i så­dan en loy­a­li­tets­kon­flikt, « for­kla­rer psy­ko­log Le­ne Step­hen­sen, der har be­skæf­ti­get sig med børn og skils­mis­ser i me­re end 40 år.

Stå sam­men

Sam­men med An­ni­ka Lil­le­lund Fauli har hun skre­vet skils­mis­se­gu­i­den.

De to kvin­der ved, hvad de ta­ler om, for de de­ler sam­me skils­mis­se­hi­sto­rie. Le­ne Step­hen­sen er nem­lig eks- svi­ger­mor til An­ni­ka Lil­le­lund Faulis mand. Det kun­ne lig­ne en po­ten­ti­el kon­flikt. Men ved at føl­ge rå­de­ne i bo­gen har det kun­net la­de sig gø­re dels at få de­res fæl­les sam­men­brag­te fa­mi­lie til at lyk­kes dels at skri­ve bo­gen sam­men.

Som psy­ko­log har Le­ne Step­hen­sen set ad­skil­li­ge børn kom­me i klem­me i en skils­mis­se.

» Det er skræm­men­de, hvor fru­stre­re­de, børn kan bli­ve, hvis de f. eks. får rol­len som brev­du­er, der af­le­ve­rer be­ske­der mel­lem far og mor, « si­ger hun.

Børn har ik­ke brug for at vi­de, at far el­ler mor er en kæm­pe idi­ot. Fak­tisk ska­ber det en enorm utryg­hed at op­le­ve, at de to men­ne­sker, de el­sker hø­jest, ta­ler dår­ligt om hin­an­den. Der­for gæl­der det om at ta­ge hen­syn til hin­an­den, og tæn­ke over, hvor­dan man ta­ler sam­men, og hvad man si­ger, når man f. eks. skal for­tæl­le at man har mødt en an­den.

Når man selv er i kri­se, kræ­ver det iføl­ge An­ni­ka Lil­le­lund Fauli me­get ener­gi at ta­ge hånd om bør­ne­ne på den bed­ste må­de.

» Men fak­tum er, at alt, der kan luk­ke hul­let mel­lem de to nye hus­stan­de, er godt. Det gør man bl. a. ved ik­ke at la­de bør­ne­ne over­hø­re skæn­de­ri­er og ue­nig­he­der. Ved at drik­ke en kop kaf­fe el­ler gør no­get an­det sam­men, hvis man på no­gen må­de kan hol­de det ud. Desvær­re er det svæ­re­ste fak­tisk of­te det, der er det bed­ste for bør­ne­ne, « si­ger An­ni­ka Lil­le­lund Fauli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.