D

BT - - TEMA - Dort­he Brø­ker Kri­sten­sen

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Emil Hou­gaard et har kræ­vet år at kom­me på plads.

» Det er fak­tisk først in­den­for det se­ne­ste par år, at jeg fø­ler, vi er fal­det helt på plads og har fun­det ryt­men, « si­ger An­ni­ka Lil­le­lund Fauli.

Hun var 26 år, da hun for ti år si­den blev sma­sk­fo­rel­sket i den 42- åri­ge fil­min­struk­tør, sku­e­spil­ler og re­k­la­me­mand Sø­ren Fauli.

In­den da hav­de hun bo­et ale­ne i en lej­lig­hed, hvor der i bog­sta­ve­lig­ste for­stand var højt til lof­tet.

Sø­ren Fauli bo­e­de i et lil­le­bit­te hus med si­ne tre børn, sko, bil­le­der og ting al­le veg­ne, og hun var me­get i tvivl om, hvor­vidt så­dan en fa­mi­lie vil­le væ­re for stor en mund­fuld for hen­de.

» Det var jo ik­ke mi­ne børn, og en­gang imel­lem var de vildt ir­ri­te­ren­de, og de sy­nes selv­føl­ge­lig det sam­me om mig. Det kræ­ve­de en dyb indån­ding og rum­me­lig­hed at ac­cep­te­re, at de var en del af pak­ken. At jeg skul­le de­le Sø­ren, og at han må­ske ik­ke al­tid kun­ne væ­re der for mig, når jeg hav­de brug for det, men skul­le til­go­de­se dem og­så, « si­ger hun.

Op­bak­ning

Hun var vant til at væ­re ale­ne og kun­ne mær­ke, at hun hav­de brug for rum til at væ­re sig selv. Hun hu­sker, hvor­dan hun of­te valg­te at bli­ve ale­ne ne­de­nun­der, når bør­ne­ne gik oven­på for at se tv. Fra be­gyn­del­sen var hen­des kæ­re­ste god til at bak­ke op og op­for­dre­de hen­de til at de­fi­ne­re og sæt­te si­ne eg­ne græn­ser i for­hold til bør­ne­ne. Kort sagt gav han hen­de plads til at væ­re An­ni­ka.

» Al­li­ge­vel har jeg op­le­vet mas­ser af si­tu­a­tio­ner, hvor mi­ne græn­ser er ble­vet helt vildt over­skre­det. Især før jeg selv fik børn, kun­ne jeg fø­le mig som au pair i hu­set, for­di der var børn og rod al­le veg­ne, og in­gen der tog del i opryd­nin­gen. Men stil­le og ro­ligt har vi få­et in­d­ar­bej­det nog­le nye og fæl­les må­der at gø­re tin­ge­ne på. Det er fak­tisk ble­vet nem­me­re nu, hvor hans børn er ble­vet sto­re. «

Men nye ud­for­drin­ger har vist sig, da først fem åri­ge Dai­mi og si­den to åri­ge Ali­ce meld­te de­res an­komst.

» De små er jo me­get me­re eks­pli­cit­te i de­res be­hov, når de rå­ber el­ler ryk­ker i ens buk­se­ben. Der­for bli­ver det hur­tigt dem, vo­res fo­kus ret­tes mod. Det tæn­ker jeg, kan væ­re ir­ri­te­ren­de for de sto­re børn, som er bed­re til at ven­te, til det bli­ver de­res tur. «

Gen­nem åre­ne har par­ret prak­ti­se­ret, at Sø­ren Fauli gør no­get ale­ne med de sto­re børn, der i dag er 14, 16 og 20 år. Så de­res be­hov kan kom­me i fo­kus.

» Nu skal de snart på fe­rie sam­men uden mig og de små børn. Men vi bli­ver al­drig fær­di­ge med at læ­re, hvor­dan vi skal gri­be tin­ge­ne an, for det ud­vik­ler sig he­le ti­den, « si­ger An­ni­ka Lil­le­lund Fauli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.