Lær dit barn god øko­no­mi:

BT - - SPAR DIG RIG -

Snak om pen­ge:

• Din indstil­ling til pen­ge smit­ter af på di­ne børn. Snak med bør­ne­ne om fa­mi­li­ens pri­o­ri­te­rin­ger af pen­ge.

Ud­skyd kø­bet:

• Fo­re­slå at I kø­ber slik om fre­da­gen el­ler ind­før en re­gel om, at sto­re køb skal man sove på, Det læ­rer bar­net at sty­re sin kø­be­lyst, hvil­ket er ry­gra­den i god øko­no­misk op­dra­gel­se.

Læg bud­get:

• Down­lo­ad ap­pen ’ bud­get’ til bar­nets smartp­ho­ne. Hver må­ned ta­stes først bud­get og der­næst al­le lø­ben­de køb. Så ved bar­net al­tid, hvad han/ hun har brugt, og hvor me­get der er til­ba­ge at snol­de for. • Kvik­lån kan op­ta­ges på net­tet uden do­ku­men­ta­tion som løn­sed­ler og års­op­gø­rel­ser. Ty­pisk får man svar in­den for en ti­me, og pen­ge­ne står hur­tigt på kon­to­en. • Lå­ne­fir­ma­er­ne ta­ger hø­je ren­ter og ge­by­rer på lå­ne­ne, hvil­ket gør kvik­lån dy­re. • Man skal væ­re over 18 år for at ta­ge et kvik­lån. • I 2010 blev der op­ret­tet ca. 20.000 kvik­lån. I 2014 er tal­let ste­get til ca. 160.000 kvik­lån. • Hver fjer­de over­skri­der til­ba­ge­be­ta­lin­gen med mindst 30 da­ge. • Hvert fem­te lån sen­des til inkas­so. • Me­re end 40 pct. for­try­der, at de tog et for­brug­s­lån.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.