For nemt at lå­ne pen­ge – hur­tigt

Un­ge gæld­sæt­ter sig som al­drig før. Lær di­ne børn god øko­no­misk sans og spar dem for dy­re fejl

BT - - SPAR DIG RIG -

Har du pen­ge kan du få, har du in­gen, så må du gå. Så­dan ly­der en gam­mel bør­ne­sang. Og så­dan er det med mig. Jeg stif­ter AL­DRIG gæld. Kun til hus­køb. Men jeg er en ud­dø­en­de ra­ce, for i dag, klik, klik, klik på te­le­fon el­ler pc og vup­ti står der 10.000 kr. på kon­to­en. In­gen løn­sed­ler el­ler års­op­gø­rel­ser er nød­ven­di­ge, for at op­ta­ge et så­kaldt kvik­lån. An­tal­let af pri­va­te virk­som­he­der, der til­by­der hur­ti­ge for­brug­s­lån, har på få år for­me­ret sig med dræ­ber­sneg­lens ha­stig­hed. Al­le prø­ver at lok­ke pen­ge op af vo­res børn og un­ges lom­mer, og det kan væ­re svært for man­ge at sty­re de­res im­pul­ser og kø­be­lyst. De un­ge gælds­sæt­ter sig som al­drig før. Iføl­ge tal fra Ex­pe­ri­an ( tid­li­ge­re Ri­bers) står godt 55.000 un­ge mel­lem 18 og 30 år re­gi­stre­ret i RKI.

Må ha’

Iføl­ge for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea Ann Le­h­man­nn Eri­ch­sen er det sær­ligt to grup­per af un­ge, der mang­ler fi­nan­si­el for­stå­el­se. Den ene grup­pe be­teg­ner Ann Lehmann Eri­ch­sen som den tun­ge so­ci­a­le en­de, dem uden ud­dan­nel­se, som må­ske er be­gyndt på en ud

dan­nel­se, men er drop­pet ud, har få­et børn tidligt, er en­li­ge mødre etc. Den an­den er “må ba­re ha’, ha’, ha’ grup­pen”, der ik­ke tæn­ker over, hvad ting ko­ster el­ler hvor­dan de skal få be­talt et lån til­ba­ge.

» Næ­sten hver fem­te te­le­fon er købt på kre­dit - ahh, en te­le­fon til kun 250 kr. om må­ne­den - men de glem­mer, at det ta­ger 50 må­ne­der at be­ta­le lå­net til­ba­ge, og for­in­den er den rø­get i toilet­tet, el­ler der er kom­met nye mo­del­ler på mar­ke­det, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen. Sær­ligt slemt er de sms- lån, der op­ta­ges i op­løf­tet stem­ning. F. eks. på Cra­zy Daisy en sen nat, hvor man ger­ne vil gi­ve et par fla­sker vod­ka til ven­ner­ne.

Øvel­ser med børn

Ann Lehmann Eri­ch­sen un­der­stre­ger, at vi ik­ke kan be­brej­de de un­ge, at de kø­ber tab­lets og te­le­fo­ner. He­le sam­fun­det er ble­vet di­gi­ta­li­se­ret, alt fo­re­går på net­tet: Elev- in­tra, for­æl­dre- in­tra, bor­ger. dk, svar fra læ­gen, og fod­bold­hol­det har na­tur­lig­vis en app, som al kom­mu­ni­ka­tion fo­re­går fra. Men selv­om det kræ­ves, at un­ge har smartp­ho­nes og com­pu­te­re for min­dre for­mu­er, fri­hol­der det ik­ke for­æl­dre fra at gi­ve de­res børn fi­nan­si­el for­stå­el­se. » Vi ved, at børn imi­te­rer de voks­ne: ’ Her hos os kø­ber vi ik­ke frokost, vi smø­rer mad­pak­ke.’ Og så skal vi hu­ske at ta­ge vo­res egen me­di­cin og gø­re, som vi præ­di­ker, el­lers er vi dår­li­ge ek­semp­ler. Det bed­ste er at la­ve prak­ti­ske øvel­ser. Tag dem med i su­per­mar­ke­det, vis dem ki­l­op­ri­ser­ne og li­ter­pri­ser­ne og lav en kon­kur­ren­ce om at fin­de det bil­lig­ste toilet­pa­pir. Børn er læ­re­nem­me og lyt­ter til for­æl­dre­ne. Det skal vi ta­ge al­vor­ligt, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen. El­lers kan de en­de med at få det ga­le ben ind i vok­sen­li­vet, hvor de fra en ung al­der en­der med stor gæld, der spæn­der ben og for­rin­ger de­res mu­lig­he­der.

Jeg splej­ser mad­lav­nings­kunst og fi­nan­si­el for­stå­el­se.

Godt så, prak­ti­ske øvel­ser: Min søn på 13 skal til at ha­ve en må­ned­lig mad­dag. In­den hans mad­lav­nings­dag skal vi en tur i su­per­mar­ke­det, og jeg vil ik­ke kun fo­ku­se­re på ‘ bil­ligst’. Jeg vil i li­ge så høj grad læ­re ham om kva­li­tet. For det er på ti­de, at jeg ta­ger min for­æl­der­rol­le al­vor­ligt og for­sø­ger at und­gå, at min søn bli­ver en del af ’ Må ha’ ha’ ha’ - grup­pen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.